Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen

Takaisin

(90 op)

Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen on kirkon diakonia- ja kasvatustyöhön, spiritualiteettiin, uskontoihin ja yhteisöihin painottuva sosiaalialan koulutusohjelma (90 op). Koulutuksen tarkoituksena on vastata niihin haasteisiin, mitä kirkon ja yhteiskunnan muuttuva toimintaympäristö asettaa. Ne liittyvät kirkon toimintaedellytysten ja -kulttuurin muutoksiin sekä yhteiskunnan monikulttuurisuuden ja -uskontoisuuden lisääntymiseen. Kirkon alan ammatillinen asiantuntijuus edellyttää lisääntyvässä määrin kykyä johtaa ja kehittää työtä monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä. Myös sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla kohdataan yhä enemmän uskontoon, arvoihin ja etiikkaan liittyviä kysymyksiä, joissa alan ammattilaiset tarvitsevat laaja-alaista ja syventävää osaamista.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö, kasvatus
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, nuorisotyönohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 1.8.2019-31.12.2020
Ilmoittautuminen viimeistään: 3.4.2019
Ilmoittautumislinkki: http://www.opintopolku.fi
Ilmoittautumisen lisätiedot: Korkeakoulujen yhteishaku 20.3.−3.4.2019. Hakukelpoisuuden tuottavat tutkinnot ovat sosionomi (amk), sosionomi (amk) -diakoni/kirkon nuorisotyönohjaaja/kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja, sairaanhoitaja (amk), sairaanhoitaja (amk) -diakonissa, terveydenhoitaja (amk), yhteisöpedagogi (amk) ja yhteisöpedagogi (amk) -kirkon nuorisotyönohjaaja. Tutkinnon lisäksi vaaditaan kolmen vuoden työkokemus alalla.
Osaamistavoitteet: Koulutusohjelman tavoitteet liittyvät diakonian ja kasvatuksen sekä arvo-, uskonto- ja yhteisölähtöisen työn johtamiseen ja kehittämiseen.

Opintojaksojen tarkemmat osaamistavoitteet on kuvattu koulutusohjelman opetussuunnitelmassa. https://www.diak.fi/hakeminen/koulutukset/yamk/arvo-ja-yhteisolaht-tyo/

Kieli: suomi
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Kustannusten lisätieto: Koulutus on maksuton. Se toteutetaan monimuotokoulutuksena ja lähipäiviä on 2-4 kuukaudessa. Oppilaitoksen ravintolassa voi aterioida opiskelijahintaan (opiskelijakortilla). Majoituksesta jokainen huolehtii itse.
Tiedustelut: Elsa Keskitalo elsa.keskitalo@diak.fi
Lisätietoja: Arvo- ja yhteisölähtöiseen työn kehittämiseen painottuva koulutusohjelma syventää perustutkinnossa ja työ-elämässä hankittua asiantuntemusta ja soveltuu sekä kirkon diakonia- ja kasvatustyön ammattilaisille että myös muille sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työntekijöille.

Koulutus koostuu viidestä 5 opintopisteen laajuisesta opintojaksosta, jotka ovat tarjolla vain tässä tutkinnossa, sekä neljästä opintojaksosta, jotka ovat yhteisiä Diakin muiden ylempien tutkintojen kanssa. Kaksi niistä on laajuudeltaan 5 opintopistettä ja kahden laajuus on 10 opintopistettä. Lisäksi kaikkien kolmen lukukauden aikana tehtävä opinnäytetyö on laajuudeltaan 30 opintopistettä ja tutkintoon sisältävä vapaavalintainen osuus (opintojakso) on 5 opintopistettä.

Koulutus koostuu seuraavista opintojaksoista: Diakonian ja kasvatuksen teologia, Ihmisarvo, oikeudenmukaisuus ja kristinuskon ajankohtaiset tulkinnat, Uskontolukutaidon ja uskontodialogin asiantuntijuus, Eriarvoisuus ja osallisuuden edistäminen, Yhteisölähtöisen työtavan kehittäminen, Sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaviestintä, Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta, Johtaminen ja työn kehittäminen, Hyvinvointialojen etiikka sekä opinnäytetyöprosessi.

Ttutkinnon tavoitteet perustuvat asetukseen ammattikorkeakouluista, suositukseen eurooppalaisesta tutkintojen ja osaamisen viitekehyksestä (EQF) sekä suositukseen vastaavasta kansallisesta viitekehyksestä (NQF). Tutkinnon suorittaneiden tulee hallita ylemmän amk-tutkinnon kansallisen viitekehyksen tason seitsemän mukaisesti laaja-alaiset ja erikoistuneet oman alansa erityisosaamista osoittavat tiedot ja taidot seuraavilla alueilla: oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen.

Linkki kotisivulle: https://www.diak.fi/hakeminen/koulutukset/yamk/arvo-ja-yhteisolaht-tyo/
https://www.diak.fi/hakeminen/koulutukset/yamk/arvo-ja-yhteisolaht-tyo/
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu