Gerontologinen hoitotyö

Takaisin

(15 op)

Gerontologinen hoitotyö kaipaa osaavia tekijöitä! Päivitä ja syvennä osaamistasi ikääntyneiden ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, hoidossa sekä kuntoutuksessa.
Avoimen amk:n Gerontologinen hoitotyö koostuu kolmesta 5 opintopisteen laajuisesta opintojen loppuvaiheen opintojaksosta, jotka soveltuvat sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot.

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat
Aika ja paikka: Kevät 2021 – Syksy 2021
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.12.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 17.12. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: GHO01 Gerontologi​nen kliininen hoitotyö: Opiskelija- osaa analysoida ja arvioida elintoimintojen ja elimistön muutoksia sairauksien hoidossa, tapaturmien ehkäisyssä ja toimintakyvyn tukemisessa- osaa soveltaa monitieteellistä tietoa gerontologisessa kliinisessä hoitotyössä- osaa toimia eettisesti gerontologisen kliinisen hoitotyön asiantuntijana sekä tunnistaa ja ehkäisee mahdollisia riskitekijöitä ikääntyneen elinympäristössä- hallitsee gerontologisen kliinisen hoitotyön hyviä käytäntöjä ja perustelee tekemiään valintoja näyttöön perustuvalla toiminnalla- osaa toimia moniammatillisessa gerontologisessa kliinisessä hoitotyössä ikääntyneen terveyttä edistäen ja toimintakykyä tukien- osaa arvioida kriittisesti gerontologisen kliinisen hoitotyön ja palvelujen vaikuttavuutta ja laatua erilaisissa toimintaympäristöissä

GHO02 Kulttuurisensitiivinen gerontologinen työ: Opiskelija- tuntee keskeisimmät vähemmistökulttuurit Suomessa ja osaa huomioida ikääntyneiden moninaisen elämänkulun ja kulttuurisensitiivisyyden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä- hallitsee yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukevan työotteen periaatteet- osaa arvioida työyhteisöjen toimintaa syrjimättömyyden ja moninaisuuden edistämisen näkökulmasta- osaa arvioida toimintatapojen kehittämistarpeita sekä työmenetelmiä esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten ikääntyneiden henkilöiden tarpeiden huomioimiseen ja toimintakyvyn edistämiseen- osaa tuottaa kulttuurisensitiivisyyttä tukevia kehittämisideoita erilaisiin toimintaympäristöihin- osaa nostaa esiin yhteiskuntaeettisiä haasteita ja kehittämisehdotuksia ikääntyneiden tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen kohtelun ja hoidon turvaamiseksi

GHO03 Terveysteknologia gerontologisessa hoitotyössä: Opiskelija- tuntee keskeisimmät vähemmistökulttuurit Suomessa ja osaa huomioida ikääntyneiden moninaisen elämänkulun ja kulttuurisensitiivisyyden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä- hallitsee yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukevan työotteen periaatteet- osaa arvioida työyhteisöjen toimintaa syrjimättömyyden ja moninaisuuden edistämisen näkökulmasta- osaa arvioida toimintatapojen kehittämistarpeita sekä työmenetelmiä esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten ikääntyneiden henkilöiden tarpeiden huomioimiseen ja toimintakyvyn edistämiseen- osaa tuottaa kulttuurisensitiivisyyttä tukevia kehittämisideoita erilaisiin toimintaympäristöihin- osaa nostaa esiin yhteiskuntaeettisiä haasteita ja kehittämisehdotuksia ikääntyneiden tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen kohtelun ja hoidon turvaamiseksi

Lisätietoja: Kokonaisuus muodostuu kolmesta eri opintojaksosta GHO01 Gerontologinen kliininen hoitotyö, GHO02 Kulttuurisensitiivinen gerontologinen työ ja GHO03 Terveysteknologia gerontologisessa hoitotyössä.
Opintojaksot ovat verkkototeutuksia, joissa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.
Kokonaisuuden valitsevat ilmoittautuvat kerralla kaikkiin opintoihin, mutta opintojaksot on myös mahdollista suorittaa erikseen oman tarpeen ja mielenkiinnon mukaan. Erikseen ilmoittautuessa opintomaksu on 15 €/opintopiste.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 180 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu