Gerontologinen hoitotyö

Takaisin

(15 op)

Gerontologinen hoitotyö kaipaa osaavia tekijöitä! Päivitä ja syvennä osaamistasi ikääntyneiden ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä hoidossa että kuntoutuksessa. Gerontologinen hoitotyö koostuu kolmesta opintojaksosta, jotka soveltuvat sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja sosionomeille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai sote-alan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot.

Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat
Aika ja paikka: kevät 2020-syksy 2020
Ilmoittautumislinkki: http://www.diak.fi/avoin-amk/ilmoittautuminen/
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojaksojen tarkempi ajankohta ja ilmoittautumislinkki julkaistaan Diakin nettisivuilla myöhemmin. Käytänteenä on, että ilmoittautuminen sulkeutuu kuukautta ennen opintojakson alkua. Jokaiselle opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen.
Osaamistavoitteet: Opiskelija – osaa analysoida ja arvioida elintoimintojen ja elimistön muutoksia sairauksien hoidossa, tapaturmien ehkäisyssä ja toimintakyvyn tukemisessa – osaa soveltaa monitieteellistä tietoa gerontologisessa kliinisessä hoitotyössä – osaa toimia eettisesti gerontologisen kliinisen hoitotyön asiantuntijana sekä tunnistaa ja ehkäisee mahdollisia riskitekijöitä ikääntyneen elinympäristössä. – hallitsee gerontologisen kliinisen hoitotyön hyviä käytäntöjä ja perustelee tekemiään valintoja näyttöön perustuvalla toiminnalla – osaa toimia moniammatillisessa gerontologisessa kliinisessä hoitotyössä ikääntyneen terveyttä edistäen ja toimintakykyä tukien – osaa arvioida kriittisesti gerontologisen kliinisen hoitotyön ja palvelujen vaikuttavuutta ja laatua erilaisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija – Tuntee keskeisimmät vähemmistökulttuurit Suomessa ja osaa huomioida ikääntyneiden moninaisen elämänkulun ja kulttuurisensitiivisyyden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä – Hallitsee yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukevan työotteen periaatteet -Osaa arvioida työyhteisöjen toimintaa syrjimättömyyden ja moninaisuuden edistämisen näkökulmasta – Osaa arvioida toimintatapojen kehittämistarpeita sekä työmenetelmiä esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten ikääntyneiden henkilöiden tarpeiden huomioimiseen ja toimintakyvyn edistämiseen – Osaa tuottaa kulttuurisensitiivisyyttä tukevia kehittämisideoita erilaisiin toimintaympäristöihin. – Osaa nostaa esiin yhteiskuntaeettisiä haasteita ja kehittämisehdotuksia ikääntyneiden tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen kohtelun ja hoidon turvaamiseksi. Opiskelija – Tuntee keskeisimmät vähemmistökulttuurit Suomessa ja osaa huomioida ikääntyneiden moninaisen elämänkulun ja kulttuurisensitiivisyyden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä – Hallitsee yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukevan työotteen periaatteet -Osaa arvioida työyhteisöjen toimintaa syrjimättömyyden ja moninaisuuden edistämisen näkökulmasta – Osaa arvioida toimintatapojen kehittämistarpeita sekä työmenetelmiä esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten ikääntyneiden henkilöiden tarpeiden huomioimiseen ja toimintakyvyn edistämiseen – Osaa tuottaa kulttuurisensitiivisyyttä tukevia kehittämisideoita erilaisiin toimintaympäristöihin. – Osaa nostaa esiin yhteiskuntaeettisiä haasteita ja kehittämisehdotuksia ikääntyneiden tasa-arvoisen ja oikeudenmukaisen kohtelun ja hoidon turvaamiseksi.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 225 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut: Vera Hutter avoin@diak.fi
Lisätietoja: Kokonaisuus muodostuu kolmesta eri opintojaksosta GHO01 Gerontologinen kliininen hoitotyö (kevät 2020), GHO02 Kulttuurisensitiivinen gerontologinen työ (Kevät 2020) ja GHO03 Terveysteknologia gerontologisessa hoitotyössä (syksy 2020). Opintojaksoihin ilmoittaudutaan erikseen, eikä kaikkia kolmea opintojaksoa tarvitse suorittaa saman aikaisesti. Opintojaksot ovat verkkototeutuksia, joissa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Opintojaksojen suorittaminen vaatii aktiivista osallistumista sekä kirjallisuuteen perehtymistä.
Linkki kotisivulle: https://www.diak.fi/avoin-amk/
https://www.diak.fi/avoin-amk/
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu