Gerontologinen sosiaalityö

Takaisin

(15 op)

Kiinnostu ikääntymisestä! Gerontologinen sosiaalityö kaipaa osaajia. Tässä avoimen amk:n kokonaisuudessa perehdytään vanhustyön perusteisiin, gerontologiseen sosiaalityöhön sekä palveluohjaukseen. Vanhuusiän erityiskysymykset ja kehittämishaasteet sekä hyvinvointipalvelut ovat osana näitä sosiaalialan keskivaiheen suuntaavia opintoja.
Gerontologinen sosiaalityö koostuu kolmesta 5 opintopisteen laajuisesta opintojaksosta, jotka soveltuvat sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja sosionomeille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen.

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Papit
Aika ja paikka: Syksy 2021
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.7.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 16.7. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: GER01 Gerontologisen sosiaalityön perusteet: Opiskelija- osaa toimia kulttuurisensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien asiakastyössä- osaa eritellä vanhuuden ja gerontologisen sosiaalityön moninaisuutta ja vanhuuden erityiskysymyksiä- tuntee uusia vanhuskeskeisiä toimintamuotoja ja palveluja- osaa esittää vanhustyön kehittämishaasteita- tuntee ja osaa soveltaa keskeistä vanhustyötä ohjaavaa ja velvoittavaa lainsäädäntöä
GER02 Palveluohjaus: Opiskelija- osaa arvioida ikääntyneen elinoloihin ja elämäntilanteeseen liittyviä palveluntarvetta lisääviä riskitekijöitä- osaa tukea kotona asuvaa ikääntynyttä ja ymmärtää hänen erityistarpeitaan- osaa käyttää palveluohjausta gerontologisessa sosiaalityössä- osaa koordinoida palveluja vanhusten hyvinvoinnin edistämiseksi- osaa tukea vanhusta hänen oman vakaumuksensa mukaisesti uskonnollisissa ja hengellisissä tarpeissa- osaa asiakaslähtöisen dokumentoinnin vanhustyössä
GER03 Ge​rontologisen sosiaalityön menetelmät: ​Opiskelija- osaa käyttää gerontologisen sosiaalityön menetelmiä ja voimavaroja vahvistavia työskentelytapoja- osaa tukea saattohoitovaiheessa olevaa vanhusta ja hänen omaisiaan- osaa tunnistaa keskeisimmät hyvinvointiteknologiset sovelluspalvelut ja löytää niistä erilaisia sovellutuksia vanhustyöhön
Lisätietoja: Kokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista: GER01 Gerontologisen sosiaalityön perusteet, GER02 Palveluohjaus ja GER03 Gerontologisen sosiaalityön menetelmät.
Opintojaksot ovat verkkototeutuksia, joissa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Kokonaisuuden valitsevat ilmoittautuvat kerralla kaikkiin opintoihin, mutta opintojaksot on myös mahdollista suorittaa erikseen oman tarpeen ja mielenkiinnon mukaan. Erikseen ilmoittautuessa opintomaksu on 15 €/opintopiste.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 180 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu