Gerontologinen sosiaalityö

Takaisin

(15 op)

Kiinnostu ikääntymisestä! Gerontologinen sosiaalityö kaipaa osaajia. Tässä opintojaksossa perehdytään gerontologiseen sosiaalityöhön sekä palveluohjaukseen. Vanhuusiän erityiskysymykset ja kehittämishaasteet sekä hyvinvointipalvelut ovat osana näitä sosiaalialan keskivaiheen suuntaavia opintoja. Gerontologinen sosiaalityö koostuu kolmesta opintojaksosta, jotka soveltuvat sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja sosionomeille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen.

Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat
Aika ja paikka: Syksy 2020
Ilmoittautumislinkki: https://www.diak.fi/avoin
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojaksojen tarkempi ajankohta ja ilmoittautumislinkki julkaistaan Diakin nettisivuilla myöhemmin. Käytänteenä on, että ilmoittautuminen sulkeutuu kuukautta ennen opintojakson alkua. Jokaiselle opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen.
Osaamistavoitteet: GER01 Opiskelija – osaa toimia kulttuurisensitiivisesti, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien asiakastyössä – osaa eritellä vanhuuden ja gerontologisen sosiaalityön moninaisuutta ja vanhuuden erityiskysymyksiä – tuntee uusia vanhuskeskeisiä toimintamuotoja ja palveluja – osaa esittää vanhustyön kehittämishaasteita – tuntee ja osaa soveltaa keskeistä vanhustyötä ohjaavaa ja velvoittavaa lainsäädäntöä GER02 Opiskelija – osaa arvioida ikääntyneen elinoloihin ja elämäntilanteeseen liittyviä palveluntarvetta lisääviä riskitekijöitä – osaa tukea kotona asuvaa ikääntynyttä ja ymmärtää hänen erityistarpeitaan – osaa käyttää palveluohjausta gerontologisessa sosiaalityössä – osaa koordinoida palveluja vanhusten hyvinvoinnin edistämiseksi – osaa tukea vanhusta hänen oman vakaumuksensa mukaisesti uskonnollisissa ja hengellisissä tarpeissa – osaa asiakaslähtöisen dokumentoinnin vanhustyössä GER03 Opiskelija -osaa käyttää gerontologisen sosiaalityön menetelmiä ja voimavaroja vahvistavia työskentelytapoja – osaa tukea saattohoitovaiheessa olevaa vanhusta ja hänen omaisiaan – osaa tunnistaa keskeisimmät hyvinvointiteknologiset sovelluspalvelut ja löytää niistä erilaisia sovellutuksia vanhustyöhön
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 225 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut: Vera Hutter avoin@diak.fi
Lisätietoja: Kokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista: GER01 Gerontologisen sosiaalityön perusteet, GER02 Palveluohjaus ja GER03 Gerontologisen sosiaalityön menetelmät. Opintojaksoihin ilmoittaudutaan erikseen, eikä kaikkia kolmea opintojaksoa tarvitse suorittaa saman aikaisesti. Opintojaksot ovat verkkototeutuksia, joissa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Opintojaksojen suorittaminen vaatii aktiivista osallistumista sekä kirjallisuuteen perehtymistä.
Linkki kotisivulle: https://www.diak.fi/avoin-amk/
https://www.diak.fi/avoin-amk/
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu