Gerontologinen sosiaalityö

Takaisin

(15 op)

​Kiinnostu ikääntymisestä! Gerontologinen sosiaalityö kaipaa osaajia. Tässä avoimen amk:n kokonaisuudessa perehdytään vanhustyön perusteisiin, gerontologiseen sosiaalityöhön sekä palveluohjaukseen. Vanhuusiän erityiskysymykset ja kehittämishaasteet sekä hyvinvointipalvelut ovat osana näitä sosiaalialan keskivaiheen suuntaavia opintoja.

Gerontologinen sosiaalityö koostuu kolmesta 5 opintopisteen laajuisesta opintojaksosta, jotka soveltuvat sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja sosionomeille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Papit
Aika ja paikka: Syksy 2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.7.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 16.7. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet:

Gerontologisen sosiaalityön perusteet: Opiskelija

– tuntee gerontologisen sosiaalityön perusteet
– tuntee vanhuskeskeisiä palveluja ja toimintamuotoja
– osaa toimia kulttuurisensitiivisesti sekä itsemääräämisoikeutta, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta tukien vanhusten parissa
– osaa toimia vanhuuden erityiskysymyksissä
– osaa tehdä vanhustyön kehittämisehdotuksia
– tuntee ja osaa soveltaa keskeistä vanhustyötä ohjaavaa ja velvoittavaa lainsäädäntöä

Palveluohjaus vanhusten parissa: Opiskelija

– osaa arvioida ikääntyneen hyvinvointiin, elinoloihin ja elämäntilanteeseen sekä toimintakykyyn liittyvää palvelutarvetta
– osaa tukea kotona asuvaa ikääntynyttä ja ymmärtää hänen erityistarpeitaan
– osaa tehdä palveluohjausta vanhusten parissa
– osaa koordinoida palveluja vanhusten hyvinvoinnin edistämiseksi
– osaa tukea vanhusta hänen oman vakaumuksensa mukaisesti uskonnollisissa ja hengellisissä tarpeissa
– osaa asiakaslähtöisen dokumentoinnin vanhustyössä.

​Gerontologisen sosiaalityön menetelmät: Opiskelija

– osaa käyttää voimavaroja vahvistavia työskentelytapoja ja gerontologisen sosiaalityön menetelmiä
– tuntee omaishoidon perusteet ja käytännöt
– osaa tukea eri elämänvaiheissa, myös saattohoitovaiheessa olevaa vanhusta ja hänen omaisiaan
– tunnistaa keskeisimmät digitaaliset palvelut sekä älyteknologian mahdollisuudet ja löytää niistä erilaisia sovellutuksia vanhustyöhön

Lisätietoja: ​Kokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista: Gerontologisen sosiaalityön perusteet, Palveluohjaus vanhusten parissa ja Gerontologisen sosiaalityön menetelmät. Opintojaksot ovat verkkototeutuksia, joissa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Kokonaisuuden valitsevat ilmoittautuvat kerralla kaikkiin opintoihin, mutta opintojaksot on myös mahdollista suorittaa erikseen oman tarpeen ja mielenkiinnon mukaan. Erikseen ilmoittautuessa opintomaksu on 15 €/opintopiste

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 180 € (oikeus muutoksiin pidätetään)
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu