Johtajana kirkossa 2021 ryhmä 3

Takaisin

(20 op)
JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli
​​Aiemmin alkanut koulutus, ei uusia osallistujia.

Johtajana kirkossa on Kirkon koulutuskeskuksen järjestämä moniammatillinen johtamiskoulutus, joka on tarkoitettu niille, jotka haluavat kehittää johtamisosaamistaan. Koulutus soveltuu johtamistehtävissä toimiville kirkon ja seurakuntien työntekijöille sekä ylempää pastoraalitutkintoa suorittaville papeille. Koulutuksen sisältö painottuu johtamistyön käytännön taitoihin ja oman johtamistyön kokemusten tutkimiseen.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat, Papit
Aika ja paikka: 3. jakso 17.-19.1. verkkototeutus ja 4. jakso 30.3.-1.4., Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Ilmoittautumisen lisätiedot: Aiemmin alkanut koulutus, ei uusia osallistujia.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja* tuntee ja tunnistaa johtamis- ja organisaatioteorioiden suuntauksia ja viitekehyksiä ja osaa niiden pohjalta hahmottaa johtamisen eri alueita ja perusprosesseja,* hyödyntää uusia johtamistyön toimintatapoja ja käytäntöjä omassa työssään kirkon ominaispiirteet huomioiden,* hallitsee seurakunnan henkilöstöhallinnon ja talouden keskeiset menettelytavat ja käytännöt sekä hallinto- ja päätöksentekomenettelyn ja osaa soveltaa omaan tehtäväalueeseen liittyviä säädöksiä ja sopimuksia,* omaksuu itsereflektion ja johtamistoiminnan arvioinnin osaksi työkäytäntöään ja* hyödyntää koulutuksen aikana rakentunutta seurakuntien eri johtamistehtäviä edustavien kollegojen verkostoa myös jatkossa
Lisätietoja: ​Koulutuksessa osallistuja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi johtamiseen liittyvän kehittämistehtävän yhdessä oman organisaation ja työyhteisön kanssa. Kehittämistehtävästä laaditaan kirjallinen raportti. Koulutukseen voivat osallistua kirkon ja seurakuntien sekä hengellisessä elämässä että tukipalveluissa toimivat johtajat ja lähijohtajat. Opiskelussa hyödynnetään osallistujien omaa johtamiskokemusta. Koulutus soveltuu ylemmän pastoraalin tutkintoon sisältyväksi johtamiskoulutuksen opintokokonaisuudeksi. Jos tilaa on, koulutukseen voidaan ottaa myös muita johtamiskoulutuksesta kiinnostuneita.Koulutus on Johtamisen erityiskoulutuksen (55+ op) valinnainen moduuli. Johtamisen erityiskoulutuksen kokonaisuus on kuvattu evl.fi/erityiskoulutukset -sivulla.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: xx
Täysihoito: xx
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: markku.tynkkynen@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/kirkon-koulutuskeskus
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus