Johtamisen perusteet

Takaisin

(5 op)
JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli

Koulutus johdattaa erilaisiin seurakuntien ja seurakuntayhtymien johtamisen peruskysymyksiin. Koulutus on tarkoitettu seurakunnan työntekijöille, jotka ovat esimies- ja työalavastuutehtävissä tai suunnittelevat johtaviin tehtäviin hakeutumista. Koulutus suoritetaan ennen hakeutumista muuhun kirkolliseen johtamiskoulutukseen. Se edellytetään vuoden 2021 jälkeen papeilta, jotka aikoivat suorittaa Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon (kirkkoherran kelpoisuus).

Kirkon tulevaisuuden haasteisiin vastaamisen kannalta keskeistä on työyhteisöjen yhteistoimintakulttuurin vahvistaminen, vuoropuhelu, jatkuva uudistuminen ja yhteisön voimavarojen esiin saaminen. Moniammatillisessa ja työelämälähtöisessä koulutuksessa mahdollistetaan pappien ja muiden kirkon esimiestehtävissä toimivien yhdessä oppiminen.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Hautaustoimen- ja puutarhatyöntekijät, Hallinnon ja talouden työntekijät, Johtamis- ja esimiestehtävässä toimivat, Kanttorit, Kiinteistötoimen työntekijät, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit), Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Perheneuvojat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Viestintätehtävissä toimivat
Aika ja paikka: 18.2. Helsingin tuomiokapituli, 20.-21.5. kurssikeskus Uudenmaan alueella ja 17.8.2021 Helsingin tuomiokapituli
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Sähköposti: ilmo.espoo@evl.fi
Ilmoittautumisen lisätiedot: Papeilla tulee ennen koulutuksen alkamista olla suoritettuna pastoraalitutkinnon opintokokonaisuus PT10 (Työyhteisö ja hallinto).
Osaamistavoitteet:

 • Koulutuksen jälkeen osallistuja
  • tuntee johtamisen peruskysymykset ja -piirteet
  • osaa hahmottaa seurakunnan johtamistyössä olennaisia tekijöitä
  • osaa tutkia johtamiseen liittyvää motivaatiotaan ja valmiuksiaan
  • tuntee seurakunnallisessa lähijohtajan ja muissa johtamis- ja ohjausvastuita sisältävissä tehtävissä tarpeellisia perustietoja ja -taitoja
 • Lisätietoja: Koulutuksessa käsitellään johtamisen yleisiä perusteita ja niitä johtamiseen seurakunnassa liittyviä osa-alueita, jotka ovat yhteisiä sekä lähiesimiesten että ylimmän johdon johtamistyössä.

  Opintokokonaisuuden sisällön muodostavat:

  – Oman johtajuuden, johtamisvalmiuksien ja ammatillisen kutsumuksen reflektio

  – Hyvän johtajuuden peruspiirteet

  – Seurakunta hengellisenä yhteisönä ja toimintaorganisaationa muuttuvassa toimintaympäristössä

  – Yhteiset tekijät lähiesimiesten ja ylimmän johdon johtamistyössä:

  o Esimiestyön perusvastuut, esimies-alaisdynamiikka ja henkilöjohtamisen haastavat tilanteet

  o Työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisvastuunkantajien toiminnan mahdollistaminen ja yhteistyön tukeminen

  o Seurakunnan hallinnon ja talouden perusteet

  Koulutukseen sisältyy etäopiskelutehtäviä.

  Seurakuntatyön johtamisen tutkinto (5 op, papeille):

  Vuodesta 2021 lukien kirkkoherran virkaan kelpoistavaan Seurakuntatyön johtamisen tutkintoon voi osallistua vain henkilö, joka on

  – suorittanut Johtamisen perusteet -koulutuksen (tai hänelle se on luettu hyväksi muiden johtamisopintojen tms. perusteella) ja

  – osallistunut Johtamisen perusteet -koulutuksen suoritettuaan johtamispotentiaalikartoitukseen ja sen jälkeen ammatilliseen uraohjauskeskusteluun.

  Johtamisen peruskoulutus muodostuu 2020 alkaen Johtamisen perusteet -koulutuksesta ja vuonna 2021 käynnistyvästä uudesta Seurakuntatyön johtamisen tutkinnosta, jotka korvaavat Kirjo I -koulutuksen.

  Kieli: Suomi
  Osallistumismaksu: 200
  Täysihoito: Sisältyy osallistumismaksuun
  Muut kustannukset: Matkakulut
  Tiedustelut kustannuksista: carolina.koski@evl.fi
  Tiedustelut sisältö: sirpa.tirri@evl.fi
  Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset
  Toteuttaja: Espoon hiippakunta ja Helsingin hiippakunta