Johtamisen perusteet

Takaisin

(5 op)
JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli

Koulutus johdattaa erilaisiin seurakuntien ja seurakuntayhtymien
johtamisen peruskysymyksiin. Koulutus on tarkoitettu seurakunnan
työntekijöille, jotka ovat esimies- ja työalavastuutehtävissä tai
suunnittelevat johtaviin tehtäviin hakeutumista. Koulutus suoritetaan
ennen hakeutumista muuhun kirkolliseen johtamiskoulutukseen. Se
edellytetään vuoden 2021 jälkeen papeilta, jotka aikoivat suorittaa
Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon (kirkkoherran kelpoisuus).

Kirkon tulevaisuuden haasteisiin vastaamisen kannalta keskeistä on
työyhteisöjen yhteistoimintakulttuurin vahvistaminen, vuoropuhelu,
jatkuva uudistuminen ja yhteisön voimavarojen esiin saaminen.
Moniammatillisessa ja työelämälähtöisessä koulutuksessa mahdollistetaan
pappien ja muiden kirkon esimiestehtävissä toimivien yhdessä oppiminen.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Hautaustoimen- ja puutarhatyöntekijät, Hallinnon ja talouden työntekijät, Johtamis- ja esimiestehtävässä toimivat, Kanttorit, Kiinteistötoimen työntekijät, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit), Lastenohjaajat
Aika ja paikka: 18.2. Helsingin tuomiokapituli, 20.-21.5. kurssikeskus Uudenmaan alueella ja 17.8.2021 Helsingin tuomiokapituli
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Sähköposti: ilmo.espoo@evl.fi
Ilmoittautumisen lisätiedot: Papeilla tulee ennen koulutuksen alkamista olla suoritettuna pastoraalitutkinnon opintokokonaisuus PT10 (Työyhteisö ja hallinto).
Osaamistavoitteet:

Koulutuksen jälkeen osallistuja• tuntee  johtamisen peruskysymykset ja -piirteet• osaa hahmottaa seurakunnan johtamistyössä olennaisia tekijöitä• osaa tutkia johtamiseen liittyvää motivaatiotaan ja valmiuksiaan• tuntee seurakunnallisessa lähijohtajan ja muissa johtamis- ja  ohjausvastuita sisältävissä tehtävissä tarpeellisia perustietoja ja -taitoja

Lisätietoja: Koulutuksessa käsitellään johtamisen yleisiä perusteita ja niitä
johtamiseen seurakunnassa liittyviä osa-alueita, jotka ovat yhteisiä
sekä lähiesimiesten että ylimmän johdon johtamistyössä.

Opintokokonaisuuden sisällön muodostavat:

– Oman johtajuuden, johtamisvalmiuksien ja ammatillisen kutsumuksen reflektio

– Hyvän johtajuuden peruspiirteet

– Seurakunta hengellisenä yhteisönä ja toimintaorganisaationa muuttuvassa toimintaympäristössä

– Yhteiset tekijät lähiesimiesten ja ylimmän johdon johtamistyössä:

o Esimiestyön perusvastuut, esimies-alaisdynamiikka ja henkilöjohtamisen haastavat tilanteet

o Työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisvastuunkantajien toiminnan mahdollistaminen ja yhteistyön tukeminen

o Seurakunnan hallinnon ja talouden perusteet

Koulutukseen sisältyy etäopiskelutehtäviä.

Seurakuntatyön johtamisen tutkinto (5 op, papeille):

Vuodesta 2021 lukien kirkkoherran virkaan kelpoistavaan
Seurakuntatyön johtamisen tutkintoon voi osallistua vain henkilö, joka
on

– suorittanut Johtamisen perusteet -koulutuksen (tai hänelle se on luettu hyväksi muiden johtamisopintojen tms. perusteella) ja

– osallistunut Johtamisen perusteet -koulutuksen suoritettuaan
johtamispotentiaalikartoitukseen ja sen jälkeen ammatilliseen
uraohjauskeskusteluun.

Johtamisen peruskoulutus muodostuu 2020 alkaen Johtamisen perusteet
-koulutuksesta ja vuonna 2021 käynnistyvästä uudesta Seurakuntatyön
johtamisen tutkinnosta, jotka korvaavat Kirjo I -koulutuksen.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 200
Täysihoito: Sisältyy osallistumismaksuun
Muut kustannukset: Matkakulut
Tiedustelut kustannuksista: carolina.koski@evl.fi
Tiedustelut sisältö: sirpa.tirri@evl.fi
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset
Toteuttaja: Espoon hiippakunta ja Helsingin hiippakunta