Johtamiskoulutus kirkkoherroille ja hallinnon johdolle Helsinki, Espoo

Takaisin

(20 op)
JOK/P Kirkon johtamisen erityiskoulutus, pakollinen moduuli
​Seurakuntien ylimmän johdon johtamiskoulutus on suunnattu tuoreille kirkkoherroille, hallinnon ja talouden johtaville viranhaltijoille sekä seurakuntayhtymien ylimmälle johdolle.
Seurakuntien ylimmän johdon johtamiskoulutuksen avulla johtamistehtävissä toimiva syventää osaamistaan ja tietämystään johtamistyössä. Oppiminen tapahtuu osallistujan omassa toimintaympäristössä ja liittyy saumattomasti seurakuntien käytännön johtamistyöhön. Koulutus mahdollistaa syventymisen oman työalan johtamisen kysymyksiin sekä seurakunnan toiminnan tarkasteluun kokonaisuutena. Koulutus tu-kee samalla seurakunnan toiminnan ja talouden kehittämistä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen, Hallinto ja talous
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat
Aika ja paikka: Orientoiva päivä 13.1.2022 klo 9.30-11.30 TEAMS 1. Intensiivijakso 21.-23.3.2022, Sääksi; Nurmijärvi 2. intensiivijakso 3.-5.10.2022, Sääksi, Nurmijärvi Intensiivijakso maaliskuu 2023, Sääksi, Nurmijärvi
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Ilmoittautumisen lisätiedot: Tuomiokapituli kutsuu koulutukseen
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

 • osaa soveltaa ajankohtaisia johtamiseen kytkeytyviä teorioita ja malleja tulevaisuuden johtamisessa
 • tuntee systeemistä kompleksisuusajattelua ja osaa siitä käsin tulkita toimintaympäristön muutosta
 • kehittää organisaation uusiutumiskykyä
 • osaa hyödyntää ajantasaista hallinnon ja talouden johtamiseen tarvittavaa lainsäädäntöä, ohjeistusta ja materiaalia
 • osaa soveltaa henkilöstöjohtamisessa ajantasaista ohjeistusta
 • kehittää ja johtaa henkilöstön osaamista
 • osaa johtaa valmentaen
 • osaa vastata työyhteisön toimivuudesta ja työhyvinvoinnista
 • osaa rakentaa ja hyödyntää yhteistyöverkostoja
 • osaa johtaa projekteja ja hankkeita
 • ymmärtää vuorovaikutuksen ja viestinnän merkityksen johtamistyössä sekä hallitsee monipuolisesti erilaisia ohjausmenetelmiä.
 • osaa kytkeä teologisen ajattelun johtamistyöhönsä sekä ymmärtää työyhteisön ja hengellisen yhteisön asettamat edellytykset johtamiselle
 • tunnistaa itsensä johtamisen merkityksen johtamistyön perustana ja osaa johtaa itseään.
 • kehittää aktiivisesti omaa johtamistyön osaamista ja omaksuu reflektoinnin ja työnsä arvioinnin osaksi työkäytäntöään.
Lisätietoja: ​Koulutus on työelämälähtöistä prosessikoulutusta ja se kestää noin puolitoista vuotta. Koulutukseen kuuluu:
– Orientoivat tehtävät (2 op)
– Kehittämistehtävät (8 op)
– Oppimistehtävät (3 op)
– Henkilökohtaisen johtamisosaamisen kehittäminen (3 op)
– Intensiivijaksot 3 x 3 päivää sekä orientaatiopäivä ja loppuarvio (4 op)
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 490€/ intensiivijakso
Täysihoito: sisältyy osallistumismaksuun
Tiedustelut kustannuksista: caroliina.koski@evl.fi
Tiedustelut sisältö: reijo.liimatainen@evl.fi
Toteuttaja: Helsingin hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Espoon hiippakunta