Kirjo II C/D Johtaminen ja esimiestyö seurakunnassa 2. ryhmä 2018

Takaisin

(20 op)

Ei uusia ilmoittautumisia

Tämä koulutus sopii sinulle, joka toimit johtamis- tai väliesimiestehtävissä kuten työalajohtajana ja -vastaavana,

tukitoimien esimies- ja päällikkötehtävässä tai alueellisesti organisoidun yksikköjen vetäjänä. Koulutuksen sisältö painottuu esimiestyön ja käytännön työtaitoihin. Koulutusohjelman toteutus tukeutuu omiin esimies- ja johtamistyön kokemuksiin, joten koulutusohjelma on ensisijaisesti suunnattu jo esimiestehtävissä toimiville.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: johtaminen ja strateginen suunnittelu seurakunnassa, talous ja hallinto
Kohderyhmä: johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat
Aika ja paikka: 2. jakso 16.-18.1., 3. jakso 8.-10.4. ja 4. jakso 11.-13.9., Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautumisen lisätiedot: Aiemmin alkanut koulutus, ei uusia osallistujia.
Osaamistavoitteet: Osallistuja

– tuntee ja tunnistaa johtamis- ja organisaatioteorioiden suuntauksia ja viitekehyksiä ja osaa niiden pohjalta hahmottaa esimiestyön eri alueita ja johtamisen perusprosesseja,

– hyödyntää uusia johtamisen ja esimiestyön toimintatapoja ja käytäntöjä omassa työssään kirkon ominaispiirteet huomioiden,

– hallitsee seurakunnan henkilöstöhallinnon ja talouden keskeiset menettelytavat ja käytännöt sekä hallinto- päätöksentekomenettelyn ja osaa soveltaa omaan tehtäväalueeseen liittyviä säädöksiä ja sopimuksia,

– omaksuu reflektoinnin ja johtamistoiminnan arvioinnin osaksi työkäytäntöään ja

– hyödyntää koulutuksen aikana rakentunutta seurakuntien eri johtamistehtäviä edustavien kollegojen verkostoa myös jatkossa.

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 185 €/jakso
Täysihoito: 216 €/jakso
Muut kustannukset: matkat
Kustannusten lisätieto: Ateriakustannukset ei-majoittuville 68 €/jakso.

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Tiedustelut: Minna Rikkinen minna.rikkinen@evl.fi 040 688 1534
Lisätietoja: Koulutuksessa osallistuja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi esimiestyöhön ja johtamiseen liittyviä kehittämistehtäviä yhdessä oman organisaation ja työyhteisön kanssa. Koulutukseen sisältyy oman organisaation toiminnan kehittämishanke, josta laaditaan kirjallinen yhteenveto.

Koulutus on tarkoitettu väliesimiesasemassa työskenteleville päälliköille, työala- ja aluetyöjohtajille sekä muille esimiesasemassa toimiville. Koulutukseen voivat osallistua sekä hengellisessä että seurakunnan tukipalveluissa toimivat esimiehet. Opiskelussa on merkittävä osuus osallistujien omalla johtamiskokemuksella joko viranhoidossa tai sijaisuuksien kautta hankittuna.

Linkki kotisivulle: http://sakasti.evl.fi/erityiskoulutus
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus