Kirjo II C/D Johtaminen seurakunnassa, 1. ryhmä 2019

Takaisin

(20 op)
YP/P Ylemmän pastoraalitutkinnon pakollinen moduuli
Ei uusia osallistujia

Koulutus sopii johtamistehtävässä toimiville, kuten työalajohtajille ja -vastaaville, tukipalvelujen johtamis- ja päällikkötehtävässä toimiville tai alueellisesti organisoidun yksikköjen vetäjille. Koulutuksen sisältö painottuu käytännön johtamistyön taitoihin. Koulutuksen toteutus tukeutuu omiin johtamistyön kokemuksiin, joten se on ensisijaisesti suunnattu jo johtamistehtävissä toimiville. Vuoden 2019 lähijaksojen lisäksi on kaksi lähijaksoa vuonna 2020.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: johtaminen ja strateginen suunnittelu seurakunnassa
Kohderyhmä: johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat
Aika ja paikka: 2. jakso 23.-25.3., 3. jakso 1.-3.6., Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää ja 4. jakso 7.-9.9.2020, Siikaniemi, Hollola
Ilmoittautumisen lisätiedot: Aiemmin alkanut koulutus, ei uusia osallistujia.
Osaamistavoitteet: Osallistuja

– tuntee johtamisen ja organisaatioiden teoriasuuntauksia sekä johtamisen perusprosessit

– tuntee toiminnan ja talouden suunnittelun perusteet ja osaa soveltaa niitä omassa työssään,

– tuntee seurakunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelyn ja osaa soveltaa omaan tehtäväalueeseensa liittyviä säädöksiä ja sopimuksia

– kehittää johtamisnäkemystään ja -taitoaan johtajuuden eri osa-alueilla (henkilöstöjohtaminen, toiminnan ja talouden johtaminen, johtamisen vuorovaikutus ja viestintä, muutoksen johtaminen, seurakunta johtamisympäristönä)

– soveltaa työssään reflektoivaa työotetta ja jatkuvaa oman johtamistoimintansa arviointia

– osaa hyödyntää kollegojen verkostoa työn kehittämisessä.

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 185 €/jakso
Täysihoito: 218 €/jakso/Kirkon koulutuskeskus 1hh, n. 150 €/4. jakso/Siikaniemi/2-3hh
Muut kustannukset: Matkakulut lähijaksoille, vertaisryhmä- ja mentorointitapaamisiin.
Kustannusten lisätieto: Ateriakustannukset ei-majoittuville 69 €/3. jakso ja n. 60 €/4. jakso.

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Tiedustelut: Terttu Malo terttu.malo@evl.fi
Lisätietoja: Koulutukseen kuuluu neljän lähijakson lisäksi kirjallisuuteen perehtymistä ja tehtäviä hyödyntäen verkko-oppimisympäristö Apajaa. Koulutukseen kuuluu vertaisryhmätyöskentelyä sekä mentoritapaamisia lähijaksojen väliajoilla.

Osallistuja suunnittelee, toteuttaa ja raportoi johtamiseen liittyvän kehittämishankkeen yhdessä oman organisaation ja työyhteisön kanssa. Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut osallistumaan kaikille koulutuksen lähijaksoille.

Kirjo II CD -koulutus on toteutettu aiemmin erillisinä Työalan ja aluetyön johtamisen (Kirjo II C) ja Esimiestyön (Kirjo II D) koulutuksina.

Linkki kotisivulle: https://evl.fi/erityiskoulutukset
https://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus