Kirjo II C/D Johtaminen seurakunnassa 2. ryhmä 2020

Takaisin

(20 op)

Tämä koulutus sopii sinulle, joka toimit johtamis- tai väliesimiestehtävissä kuten työalajohtajana ja -vastaavana, tukitoimien esimies- ja päällikkötehtävässä tai alueellisesti organisoidun yksikköjen vetäjänä. Koulutuksen sisältö painottuu esimiestyön ja käytännön työtaitoihin. Koulutusohjelman toteutus tukeutuu omiin esimies- ja johtamistyön kokemuksiin, joten koulutusohjelma on ensisijaisesti suunnattu jo esimiestehtävissä toimiville.​
Aiemmin alkanut koulutus, ei uusia osallistujia.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Johtamis- ja esimiestehtävässä toimivat
Aika ja paikka: 3. jakso 8.-10.2. ja 4. jakso 17.-19.5.2021, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.10.2019
Ilmoittautumisen lisätiedot: Aiemmin alkanut koulutus, ei uusia osallistujia.
Osaamistavoitteet: Osallistuja -tuntee johtamisen ja organisaatioiden teoriasuuntauksia sekä johtamisen perusprosessit -tuntee toiminnan ja talouden suunnittelun perusteet ja osaa soveltaa niitä omassa työssään, -tuntee seurakunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelyn ja osaa soveltaa omaan tehtäväalueeseensa liittyviä säädöksiä ja sopimuksia -kehittää johtamisnäkemystään ja -taitoaan johtajuuden eri osa-alueilla (henkilöstöjohtaminen, toiminnan ja talouden johtaminen, johtamisen vuorovaikutus ja viestintä, muutoksen johtaminen, seurakunta johtamisympäristönä) -soveltaa työssään reflektoivaa työotetta ja jatkuvaa oman johtamistoimintansa arviointia -osaa hyödyntää kollegojen verkostoa työn kehittämisessä.

Lisätietoja: Koulutuksessa osallistuja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi esimiestyöhön ja johtamiseen liittyviä kehittämistehtäviä yhdessä oman organisaation ja työyhteisön kanssa. Koulutukseen sisältyy oman organisaation toiminnan kehittämishanke, josta laaditaan kirjallinen yhteenveto.
Koulutus on tarkoitettu väliesimiesasemassa työskenteleville päälliköille, työala- ja aluetyöjohtajille sekä muille esimiesasemassa toimiville. Koulutukseen voivat osallistua sekä hengellisessä että seurakunnan tukipalveluissa toimivat esimiehet. Opiskelussa on hyödynnetään osallistujien omaa johtamiskokemusta joko viranhoidosta tai sijaisuuksien kautta hankittuna. ​

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 185 €/jakso
Täysihoito: 188 €/jakso
Kustannusten lisätiedot: Ateriapaketti ei-majoittuville 42 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: markku.tynkkynen@evl.fi
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus