Kirjo II Y Johtaminen ja hallinto seurakunnassa 2020

Takaisin

(20 op)

Koulutus on täynnä.

Tämä koulutus sopii sinulle, joka tarvitset johtamiskoulutusta ylemmän pastoraalin suorittamiseen. Myös muut johtamiskoulutuksesta kiinnostuneet papit, jotka eivät toimi johtamistehtävissä, voivat hakeutua koulutukseen. Koulutuksen sisältö painottuu johtamistyöhön ja sen käytännön työtaitoihin.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: johtaminen ja strateginen suunnittelu seurakunnassa, talous ja hallinto
Kohderyhmä: johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat, papit
Aika ja paikka: 1. jakso 14.-16.10.2020, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää. Lisäksi 3 jaksoa v. 2021
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus on täynnä.
Osaamistavoitteet: Osallistuja* tuntee johtamisen ja organisaatioiden teoriasuuntauksia sekä johtamisen perusprosessit * tuntee toiminnan ja talouden suunnittelun perusteet ja osaa soveltaa niitä omassa työssään, * tuntee seurakunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelyn ja osaa soveltaa omaan tehtäväalueeseensa liittyviä säädöksiä ja sopimuksia * kehittää johtamisnäkemystään ja -taitoaan johtajuuden eri osa-alueilla (henkilöstöjohtaminen, toiminnan ja talouden johtaminen, johtamisen vuorovaikutus ja viestintä, muutoksen johtaminen, seurakunta johtamisympäristönä) * soveltaa työssään reflektoivaa työotetta ja jatkuvaa oman johtamistoimintansa arviointia * osaa hyödyntää koulutuksen aikana rakentunutta kollegojen verkostoa
Kieli: suomi, englanti
Osallistumismaksu: 185 €/jakso
Täysihoito: 218 €/jakso
Muut kustannukset: matkat
Kustannusten lisätieto: Ateriakustannukset ei-majoittuville 69 €/jakso.Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.
Tiedustelut: Markku Tynkkynen markku.tynkkynen@evl.fi 050 3522 669
Lisätietoja: Koulutukseen sisältyy oman organisaation toiminnan kehittämishanke, josta laaditaan kirjallinen yhteenveto. Koulutus soveltuu ylemmän pastoraalin tutkintoon sisältyväksi johtamiskoulutuksen opintokokonaisuudeksi.
Linkki kotisivulle: http://evl.fi/erityiskoulutukset
http://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus