Kirjo III Johtamisen erityiskoulutus 2019

Takaisin

(30 op)
YP/V Ylemmän pastoraalitutkinnon valinnainen moduuli

Kirjo III Johtamisen erityiskoulutus on suunnattu Kirjo II -koulutuksen käyneille kirkkoherroille, talous- ja hallintojohdolle, eri työalojen esimiehille ja johtajille sekä alueellisesti organisoitujen yksiköiden esimiehille ja johtajille.

Oman johtamistyön ja organisaation toimivuuden kehittäminen kietoutuvat arjessa yhteen ja siten niitä tarkastellaan yhdessä mm. toteuttamalla käytännön kehittämistehtäviä osana koulutusta. Kehittämistyöhön ja johtamismenetelmiin tutustutaan käytännössä soveltamalla jaksoilla läpikäytyä omassa työssä. Ohjelmaan sisältyy henkilökohtainen coaching-keskustelu ja 360-johtamispalaute. Toteutuksessa painotetaan itsetuntemusta ja itsen johtamista ammatillisen kehittymisen ja muiden johtamisen lähtökohtina.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: johtaminen ja strateginen suunnittelu seurakunnassa
Kohderyhmä: johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat
Aika ja paikka: 1. jakso 16.-18.10., Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää, lisäksi 4 jaksoa v. 2020
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaika päättynyt mutta koulutuksessa on vielä tilaa ja ilmoittautua voi sähköpostilla ulla.pyykko@evl.fi

Koulutukseen osallistujalta edellytetään Kirjo II -koulutuksen suorittamista sekä 3-4 vuoden johtamiskokemusta. Mikäli sinulta puuttuu Kirjo II koulutus, mainitse tämä ja kerro, mihin ammatillisesti syventävään johtamiskoulutukseen olet osallistunut, korvaavuuden arvioimiseksi

Osaamistavoitteet: Osallistuja

– osaa johtaa ja kehittää seurakuntaa ja omaa osaamistaan strategialähtöisesti, toimintaympäristön kompleksisuus ja henkilöstöjohtamisen mahdollisuudet huomioiden,

– osaa johtaa toimintaa ja taloutta hyödyntäen yhteistyö- ja vaikuttamistaitojaan,

– osaa hyödyntää käytännössä erilaisia kehittämismenetelmiä ml. kokeilevaa kehittämistä,

– ymmärtää syvällisesti kirkollista johtamista ja tunnistaa kirkon organisaatiokulttuurin erityispiirteet ja

– ymmärtää itsetuntemuksen ja reflektoinnin merkityksen osana vaativaa johtamistyötä.

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 185 €/jakso
Täysihoito: 216 €/jakso
Muut kustannukset: matkat
Kustannusten lisätieto: Ateriapaketti ei-majoittuville 68 €/jakso.

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Tiedustelut: Terttu Malo terttu.malo@evl.fi 040 1209 043
Lisätietoja: Kirjo III -johtamisen erityiskoulutuksessa käsitellään

· kirkollisen strategisen kokonaisjohtamisen lähtökohtia ja niiden toteutumista oman työyhteisön ja organisaation toimijoiden työn arjessa,

· paikallisen toimintaympäristön erityispiirteiden huomioimista ja organisaatiokulttuurin ja kompleksisuuden kysymyksiä osana omaa johtamistyötä,

· esimiestyön käytännön osaamista perehtymällä kirkon perustehtävän, spiritualiteetin ja hengellisen johtamisen sekä talouden, henkilöstön ja työhyvinvoinnin teemoihin

· muutoksessa johtamisen ja kehittämistyön dynamiikkaa, käytäntöjä ja menetelmiä.

Koulutus on puolitoista vuotta kestävä kokonaisuus, johon sisältyy

· 15 koulutuspäivää Kirkon koulutuskeskuksessa (5 x 3 pv lähiopiskelujakso)

· pienryhmätyöskentelyä osallistujista muodostetuissa vertaisryhmissä, jotka tapaavat koulutusjaksojen välissä neljä kertaa, noin puoli päivää kerrallaan

· ohjattu etäopiskeluosuus lähiopiskelujaksojen välillä: kirkon verkko-oppimisympäristö Apaja, käytännön kehittämistehtäviä sekä itsenäistä opiskelua, coaching-keskustelu ja 360 johtamispalaute, mahdollisuus mentorin tukeen koulutuksen aikana

· omaan työyhteisöön kytkeytyvä johtamisen kehittämishanke (laajuus 5 op).

Lähiopiskelupäivien lisäksi on syytä varata riittävästi kalenteriaikaa lähijaksojen välillä tapahtuvaan etäopiskeluun ja pienryhmätapaamisiin.

Linkki kotisivulle: http://sakasti.evl.fi/erityiskoulutus
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus