Kirkon kansainvälisen työn erityiskoulutus

Takaisin

(35 op)

Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan henkilökohtaistetusti Suomen Lähetysseuran ulkomaantyöhön rekrytoiduille. Koulutuksen järjestämisvastuu on Kirkkohallituksella. Koulutus koostuu moduuleista, joiden toteuttajina ovat Kirkkohallitus, lähetysjärjestöt ja oppilaitokset. Moduuleja on viisi pakollista ja kaksi valinnaista. NIiden sisällöt ja ydinosaamisalueet on määritelty. Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena, jossa on lähipäiviä sekä etätehtäviä. Osallistuminen lähipäiviin on useimmiten mahdollista myös etänä.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: kansainvälinen ja monikulttuurinen työ sekä lähetys
Kohderyhmä: muut
Aika ja paikka: 1.1.2020-31.12.2020 Suomen Lähetysseura, Helsinki, räätälöity koulutus
Ilmoittautumisen lisätiedot: Hakeutuminen käynnistyy rekrytointipäätöksen jälkeen. Tiedustelut koulutusta koskien: paivi.ramstadius@suomenlahetysseura.fi
Osaamistavoitteet: Osallistuja

– ymmärtää lähetystyön kolmiyhteisen Jumalan lähetyksenä – ymmärtää kirkon maailmaan lähetettynä yhteisönä

– tuntee Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen ja osaa käyttää niitä

– on ekumeenisesti avoin

– osaa sanoittaa, ymmärtää ja toteuttaa kristillistä uskoa muuttuvissa olosuhteissa – osaa hoitaa kristityn identiteettiä kirkon työntekijänä

– kunnioittaa ja arvostaa ihmisarvoa

– ymmärtää lähetystyön ammatilliset ulottuvuudet (julistus, palvelu, vaikuttaminen)

– tuntee oman ammatin erityiskysymykset vieraan kulttuurin, sosiaalisen kontekstin ja erilaisen fyysisen ympäristön keskellä

– tuntee ekologisen vastuunsa ja osaa tukea kestävää kehitystä

– osaa arvioida eettsesti omaa työntään ja motiivejaan

– osaa toimia kriiseissä

– kykenee kohtaamaan uusia kulttuureja ja sopeutumaan niihin

– tunnistaa erilaisia kulttuurisia arvoja ja normistoja

– osaa käydä uskontodialogia ja tunnistaa erilaista uskonnollisuutta

– omaksuu tehtävän edellyttämä kielitaidon ja kykenee kehittämään sitä

– kehittää vuorovaikutustaitoja

– tuntee oman kirkon, järjestön ja kumppanuuskirkkojen perustehtävän, tavoitteet ja toiminnan

– osaa toiminnan ja talouden suunnittelun, seurannan ja arvioinnin muuttuvassa toimintaympäristössä

– osaa käyttää työyhteisö- ja alaistaitoja, organisoida ja johtaa työtä monikulttuurisessa toimintaympäristössä

– kykenee rajaamaan omaa työtään ja huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan

Kieli: suomi
Täysihoito: majoitus- ja ruokailukulut korvataan Lähetysseuran ulkomaantyöhön rekrytoiduille
Muut kustannukset: matkakulut korvataan matkustusohjesäännön mukaisesti Lähetysseuran ulkomaantyöhön rekrytoiduille
Kustannusten lisätieto: Joissakin koulutuspäivissä (symposiumit, seminaarit) voi olla osallistumismaksu, joka korvataan Suomen Lähetysseuran kautta ulkomaantyöhön lähteville.
Tiedustelut: Päivi Ramstadius paivi.ramstadius@suomenlahetysseura.fi 0407650146
Lisätietoja: Koulutuksen sisällöt rakennetaan vastaamaan seuraavia neljää ydinosaamisaluetta: – sitotuminen kirkon hengelliseen perustaan – tehtäväkohtainen ammatillinen osaaminen – vuorovaikutustaidot sekä uskonto- ja kulttuuriosaaminen – organisaatio- ja kehittämisosaaminen Suomen Lähetysseuran koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti Lähetysseuran ulkomaantyöhön lähteville. Koulutus räätälöidään henkilökohtaisesti.
Linkki kotisivulle: https://felm.suomenlahetysseura.fi
https://felm.suomenlahetysseura.fi/osallistu/koulutukset/kansainvalisen-tyon-erikoistumiskoulutus/
Toteuttaja: Suomen Lähetysseura
Yhteistyökumppani: Kirkon Koulutuskeskus, Kirkon lähetystyön keskus ja Seurakuntaopisto