Kompleksiset systeemit ja kokeilukulttuuri 2. ryhmä

Takaisin

(5 op)
YTEK/V Yhteisötyön erityiskoulutus, valinnainen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli
​Kompleksiseksi muuttuneiden sisäisten ja ulkoisten toimintaympäristöjen kohtaaminen vaatii organisaatioiden uusiutumisesta vastaavilta henkilöiltä näissä ympäristöissä toimivia sekä ajattelun ja hahmottamisen että toiminnan ja johtamisen valmiuksia ja taitoja. Ennustettavuuteen pohjautuva strateginen johtaminen ei tuota tuloksia kompleksisissa systeemeissä eikä suunniteltu muutosprosessi vaikuttavuutta. Kompleksinen systeemi on kytkeytynyt, riippuvuutta tuottava ja emergenttiä pulpahtelua synnyttävä, ennakoimaton, ristiriitainen ja sisäisesti suhteista käsin ohjautuva. Johtamisen, konsultoinnin ja kehittämisen haaste on purkaa omaksuttuja ja sisäistettyjä ajattelun ja toiminnan tapoja uuden orientoitumisen, reagointiherkkyyden ja kokeilevuuden mahdollistamiseksi.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen, Työnohjaus, konsultointi, ohjaus
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat
Aika ja paikka: 1. jakso 7.-9.9.2022 Kirkon koulutuskeskus Järvenpää ja 2. jakso 21.-23.11.2022 verkkokoulutusjakso
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.5.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaikaa jatkettu.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • johtaa, kehittää ja konsultoi kompleksisten systeemien erityispiirteet tunnistaen ja huomioiden
  • osaa toimia ja löytää keinoja yllätyksellisissä, epävakaissa ja haastavissa tilanteissa omaa toimintakykyään menettämättä
  • soveltaa ja käyttää kokeilukulttuuria vahvistavia kehittämismenetelmiä ja työtapoja vahvistaa verkostomaista toimintaa ja kehittää verkostojen toimivuutta
  • tunnistaa oman ajattelunsa ja hahmottamisen rajoittavia rakenteita ja löytää vaihtoehtoisia tapoja toimia.
Lisätietoja: ​COVID-19 pandemia on tuonut pysyvästi osaksi johtamisen, kehittämisen, konsultoinnin ja organisoitumisen maailmaa uusia sanoituksia, kokemuksia, haasteita ja ilmiöitä. Kesyt, pirulliset ja sotkuiset ongelmat ovat saaneet rinnalleen parviverkostot, ekosysteemit, käytäntö- ja intressiyhteisöt. Valmentava johtaminen täydentyy kompleksisuusjohtamisella ja adaptiivisten tilojen luomisella. Emergentti uusiutuminen itsejohtajuudella ja organisaatioiden rajapinnoille syntyvillä uuden yhteisöllisyyden kannattelijoilla. Yhden organisaation näkökulmista toimivien ja vain omaa hyötyään ja onnistumistaan korostavien toimijoiden aika on ohi.

Moduuli on suunnattu Kirkon konsulttivalmennuksen, työnohjauksen, johtamisen erityiskoulutuksen suorittaneille ja "Syvemmälle johtamiseen" erityiskoulutusta suorittaville kirkon eri organisaatioissa työskenteleville konsulteille, johtajille ja lähijohtajille. Tämä moduuli on tarkoitettu täydennys- ja jatkokoulutuksena kokeneille ammattilaisille, jotka haluavat päivittää omaa ammatillista osaamistaan arjen operatiivisen johtamisen, vaativien muutostilanteiden ja haastavien konsultointiprosessien ohjaamisessa.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 620 €/koko koulutus
Täysihoito: 1. jakso 198 €
Muut kustannukset: Pelkkä ateriapaketti 1. jakso 42 €
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: terttu.malo@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/kirkon-koulutuskeskus
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset/johtamiskoulutus
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus