Kompleksiset systeemit ja kokeilukulttuuri

Takaisin

(5 op)
JOK/P Kirkon johtamisen erityiskoulutus, pakollinen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli
​​Kompleksisiksi muuttuneiden sisäisten ja ulkoisten toimintaympäristöjen kohtaaminen vaatii organisaatioiden uusiutumisesta vastaavilta henkilöiltä näissä ympäristöissä toimivia sekä ajattelun ja hahmottamisen että toiminnan ja johtamisen valmiuksia ja taitoja. Ennustettavuuteen pohjaava, ylhäältä johdettu strateginen johtaminen ei ole riittävä tuottamaan tuloksia kompleksisissa systeemeissä eikä suunniteltu muutosprosessi vaikuttavuutta. Kompleksinen systeemi on kytkeytynyt, riippuvuutta tuottava ja emergenttiä pulpahtelua synnyttävä, ennakoimaton, ristiriitainen ja sisäisesti, suhteista käsin ohjautuva. Johtamisen, konsultoinnin ja kehittämisen haaste on purkaa omaksuttuja ja sisäistettyjä ajattelun malleja ja toiminnan tapoja uuden orientoitumisen, reagointiherkkyyden ja kokeilevuuden mahdollistamiseksi.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen, Työnohjaus, konsultointi, ohjaus
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat
Aika ja paikka: 1. jakso 21.-23.10.2024 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää sekä 2. jakso 10.-12.3.2025 Teams
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • osaa johtaa, kehittää ja konsultoida kompleksisten systeemien erityispiirteet tunnistaen ja huomioiden
  • osaa toimia ja löytää keinoja yllätyksellisissä, epävakaissa ja haastavissa tilanteissa omaa toimintakykyään menettämättä
  • osaa soveltaa ja käyttää kokeilukulttuuria vahvistavia kehittämismenetelmiä ja työtapoja
  • osaa vahvistaa verkostomaista toimintaa ja kehittää verkostojen toimivuutta
  • osaa tunnistaa omaa ajattelua ja hahmottamista rajoittavia rakenteita ja löytää vaihtoehtoisia tapoja toimia.
Lisätietoja: ​​Globaalit, terveyttä uhkaavat pandemiat ja lisääntynyt jännitteisyys, jopa sota Euroopassa, ovat tuoneet pysyvästi osaksi johtamisen, kehittämisen, konsultoinnin ja organisoitumisen maailmaa uusia sanoituksia, kokemuksia, haasteita ja ilmiöitä. Kesyt, pirulliset ja sotkuiset ongelmat ovat saaneet rinnalleen parviverkostot, ekosysteemit, käytäntö- ja intressiyhteisöt, erityisoperaatiot, sotatilan ja vaihtoehtoiset todellisuudet. Valmentava johtaminen täydentyy kompleksisuusjohtamisella ja adaptiivisten tilojen luomisella. Emergentti uusiutuminen itsejohtajuudella ja organisaatioiden rajapinnoille syntyvillä uuden yhteisöllisyyden kannattelijoilla. Yhden organisaation näkökulmista toimivien ja vain omaa hyötyään ja onnistumistaan korostavien toimijoiden aika on ohi.

Moduuli on suunnattu Kirkon konsultointivalmennuksen, työnohjauksen, johtamisen erityiskoulutuksen suorittaneille ja Syvemmälle johtamiseen -koulutusta suorittaville kirkon eri organisaatioissa työskenteleville konsulteille, johtajille ja lähijohtajille. Tämä moduuli on tarkoitettu täydennys- ja jatkokoulutuksena kokeneille ammattilaisille, jotka haluavat päivittää omaa ammatillista osaamistaan arjen operatiivisen johtamisen, vaativien muutostilanteiden ja haastavien konsultointiprosessien ohjaamisessa.

Koulutuksen suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttävät osallistumista kaikkeen työskentelyyn. Moduuli on johtamisen erityiskoulutuksen pakollinen moduuli (JOK/P) ja yhteisötyön erityiskoulutuksen valinnainen moduuli (YTEK/V). Sen voi liittää ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin (YP/J). Tähän moduuliin voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 330 €/jakso
Täysihoito: 261 €/1. jakso
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 86 €/1. jakso
Tiedustelut kustannuksista: koulutuskeskus@evl.fi
Tiedustelut sisältö: terttu.malo@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/kirkon-koulutuskeskus
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset/johtamiskoulutus
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus