Kompleksiset systeemit ja kokeilukulttuuri 2020

Takaisin

(5 op)
EK/M Muu valinnainen moduuli
Ilmoittautumisaikaa jatkettu

Kompleksiseksi muuttuneiden sisäisten ja ulkoisten toimintaympäristöjen kohtaaminen vaatii organisaatioiden uusiutumisesta vastaavilta henkilöiltä näissä ympäristöissä toimivia sekä ajattelun ja hahmottamisen että toiminnan ja johtamisen valmiuksia ja taitoja. Ennustettavuuteen pohjautuva strateginen johtaminen ei tuota tuloksia kompleksisissa systeemeissä eikä suunniteltu muutosprosessi vaikuttavuutta. Kompleksinen systeemi on kytkeytynyt, riippuvuutta tuottava ja emergentiä pulpahtelua synnyttävä, ennakoimaton, ristiriitainen ja sisäisesti suhteista käsin ohjautuva. Johtamisen, konsultoinnin ja kehittämisen haaste on purkaa omaksuttuja ja sisäistettyjä ajattelun ja toiminnan tapoja uuden orientoitumisen, reagointiherkkyyden ja kokeilevuuden mahdollistamiseksi.

Moduuli on suunnattu Kirkon konsulttivalmennuksen tai Kirjo III johtamisen erityiskoulutuksen suorittaneille kirkon eri organisaatioissa työskenteleville konsulteille, johtajille ja eri työalojen esimiehille. Tämä moduuli on tarkoitettu täydennys- ja jatkokoulutuksena kokeneille ammattilaisille, jotka haluavat päivittää omaa ammatillista osaamistaan arjen operatiivisen johtamisen, vaativien muutostilanteiden ja haastavien konsultointiprosessien ohjaamisessa.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: johtaminen ja strateginen suunnittelu seurakunnassa
Kohderyhmä: johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat
Aika ja paikka:

11.-13.2. ja 9.-11.6.2020

Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää

Ilmoittautuminen viimeistään: 7.1.2020
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/Kompleksiset_systeemit_ja_kokeilukulttuuri_8066
Ilmoittautumisen lisätiedot: Moduuliin edellytetään Kirkon konsulttivalmennuksen tai Kirjo III johtamiskoulutuksen suoritusta. Kerro ilmoittautumislomakkeella, minkä koulutuksen olet suorittanut. Mikäli sinulla ei ole näistä suoritusta, perustele, miksi koet koulutuksen itsellesi tarpeelliseksi.
Osaamistavoitteet: Osallistuja

· johtaa, kehittää ja konsultoi kompleksisten systeemien erityispiirteet tunnistaen ja huomioiden

· osaa toimia ja löytää keinoja yllätyksellisissä, epävakaissa ja haastavissa tilanteissa omaa toimintakykyään menettämättä

· soveltaa ja käyttää kokeilukulttuuria vahvistavia kehittämismenetelmiä ja työtapoja

· vahvistaa verkostomaista toimintaa ja kehittää verkostojen toimivuutta

· tunnistaa oman ajattelunsa ja hahmottamisen rajoittavia rakenteita ja löytää vaihtoehtoisia tapoja toimia.

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 250 €/jakso
Täysihoito: 218 €/jakso
Muut kustannukset: matkat
Kustannusten lisätieto: Ateriapaketti ei-majoittuville 69 €/jakso

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Tiedustelut: Terttu Malo terttu.malo@evl.fi 040 1209 043
Lisätietoja: Kompleksisten systeemien toimivuutta, esiin nousevia ilmiöitä ja monimuotoisuutta tutkitaan erilaisten kokemuksellisten ja toiminnallisten työskentelyjen kautta. Omaa toimijuutta ja vaikuttavuutta hyödynnetään sekä konkreettisesti tapahtumien aikana että reflektoimalla toteutunutta jälkikäteen. Työotteiden ja kehittämismenetelmien käyttöä ja käytäntöön viemistä haetaan kokeilukulttuuria vahvistavia menetelmiä käyttämällä ja soveltamalla omaan työhön. Koulutuskokonaisuus muodostuu sekä teoreettisista, toiminnallisista että soveltavista ja reflektoivista työskentelyistä.

Moduulissa käsitellään

· kompleksisten systeemien ja verkostojen erityispiirteitä, ilmiötä ja dynamiikkaa

· kompleksisten systeemien ja verkostojen johtamisen ja konsultoinnin erityiskysymyksiä

· kokeilukulttuurin kehittämismenetelmiä, käyttöä ja soveltamista

· oman ajattelun ja toiminnan rajoittavia rakenteita ja uusiutumisen esteitä

· erityistä huomiota kiinnitetään kokemusten reflektointiin ja opitun soveltamiseen oman työn erityispiirteet huomioiden

· luovuuden, uusiutumisen ja intuition kysymyksiä

Moduuli on puoli vuotta kestävä kokonaisuus, johon sisältyy

· 6 koulutuspäivää Kirkon koulutuskeskuksessa (2 x 3 pv lähiopiskelujakso), toteutuksessa painottuu vahvasti sekä tiedollinen että toiminnallinen, kokeileva ja kokemuksellinen työskentely

· pienryhmätyöskentelyä osallistujista muodostetuissa vertaisryhmissä, jotka tapaavat koulutusjaksojen välissä yksi tai kaksi kertaa, noin puoli päivää kerrallaan

· ohjattu etäopiskeluosuus lähiopiskelujaksojen välillä: kirkon verkko-oppimisympäristö Apaja, itsenäistä opiskelua, ryhmäkohtainen coaching-keskustelu ohjaajan kanssa

· omaan työyhteisöön kytkeytyvä kokeilevan kehittämisen menetelmiä hyödyntävä ja opitun soveltamista vahvistava kehittämistehtävä.

Lähiopiskelupäivien lisäksi on syytä varata riittävästi kalenteriaikaa lähijaksojen välillä tapahtuvaan etäopiskeluun ja vertaisryhmätapaamisiin.

Linkki kotisivulle: http://evl.fi/kirkonkoulutuskeskus
http://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus