Kompleksiset systeemit ja kokeilukulttuuri 2021

Takaisin

(5 op)
YTEK/V Yhteisötyön erityiskoulutus, valinnainen moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli JOK/V Kirkon johtamisen erityiskoulutus, valinnainen moduuli

Kompleksiset sisäiset ja ulkoiset tilanteet ja tapahtumat haastavat johdon ja asiantuntijoiden sekä ajattelun ja hahmottamisen että toiminnan ja johtamisen valmiudet ja taidot. COVID-19 pandemia on tuonut pysyvästi osaksi johtamisen, kehittämisen, konsultoinnin ja organisoitumisen maailmaa uusia sanoituksia, kokemuksia, haasteita ja ilmiöitä. Kesyt, pirulliset ja sotkuiset ongelmat ovat saaneet rinnalleen parviverkostot, ekosysteemit, käytäntö- ja intressiyhteisöt. Valmentava johtaminen täydentyy kompleksisuusjohtamisella ja adaptiivisten tilojen luomisella. Emergentti uusiutuminen itsejohtajuudella ja organisaatioiden rajapinnoille syntyvillä uuden yhteisöllisyyden kannattelijoilla. Yhden organisaation näkökulmista toimivien ja vain omaa hyötyään ja onnistumistaan korostavien toimijoiden aika on ohi.

Kirkon toimijoilla on luontaista valmiutta ja osaamista reagoida tilannekohtaisesti, verkostoja rakentaen ja jännitteisiäkin asetelmia avaten. "Kompleksiset systeemit, kokeilukulttuuri ja adaptiivisuus" koulutus antaa valmiuksia syventää omaa osaamista uudella tavalla aukeavan toimintaympäristön konkreettisissa haasteissa.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Työnohjaus, konsultointi, ohjaus, Hallinto ja talous, Johtaminen, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys, Työsuojelu ja -hyvinvointi, Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä
Kohderyhmä: Johtamis- ja esimiestehtävässä toimivat, Hallinnon ja talouden työntekijät, Papit, Muut
Aika ja paikka: 1. jakso 15.-17.9.2021 ja 2.jakso 13.-15.12.2021, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus on tarkoitettu kokeneille ammattilaisille, jotka haluavat päivittää omaa ammatillista osaamistaan kompleksisten systeemien ja tilanteiden johtamisessa, vaativien muutostilanteiden ja haastavien konsultointiprosessien ohjaamisessa.
Osaamistavoitteet:

Osallistuja

  • johtaa, kehittää ja konsultoi kompleksisten systeemien erityispiirteet tunnistaen ja huomioiden
  • osaa toimia ja löytää keinoja yllätyksellisissä, epävakaissa ja haastavissa tilanteissa omaa toimintakykyään menettämättä
  • soveltaa ja käyttää kokeilukulttuuria vahvistavia kehittämismenetelmiä ja työtapoja
  • vahvistaa verkostomaista toimintaa ja kehittää verkostojen toimivuutta
  • tunnistaa oman ajattelunsa ja hahmottamisen rajoittavia rakenteita ja löytää vaihtoehtoisia tapoja toimia.
Lisätietoja: Kompleksisten systeemien toimivuutta, esiin nousevia ilmiöitä ja monimuotoisuutta tutkitaan erilaisten kokemuksellisten ja toiminnallisten työskentelyiden kautta. Omaa toimijuutta ja vaikuttavuutta hyödynnetään sekä konkreettisesti tapahtumien aikana että reflektoimalla toteutunutta jälkikäteen. Uusiutumisen, kehittämisen ja konsultoinnin menetelmissä hyödynnetään sekä kokeilukulttuuria vahvistavien että kompleksiisiin systeemeihin ja verkostoihin välineitä antavien menetelmien käyttöä koulutuksen aikana ja niiden soveltamista ja käytäntöön viemistä omaan työhön. Koulutuskokonaisuus muodostuu sekä teoreettisista, toiminnallisista että soveltavista ja reflektoivista työskentelyistä.
Moduulissa käsitellään
· kompleksisten systeemien ja verkostojen erityispiirteitä, ilmiötä ja dynamiikkaa – esim. parviverkostot, ekosysteemit, käytäntöyhteisöt
· kompleksisten systeemien ja verkostojen johtamisen ja konsultoinnin erityiskysymyksiä -esim. kompleksisuusjohtaminen ja adaptiivisuus
· kokeilukulttuurin kehittämismenetelmiä, käyttöä ja soveltamista – systeemisiä työkäytäntöjä,adaptiivisuutta ja resilienssiä vahvistavia
· oman ajattelun ja toiminnan rajoittavia rakenteita ja uusiutumisen esteitä
· erityistä huomiota kiinnitetään kokemusten reflektointiin ja opitun soveltamiseen oman työn erityispiirteet huomioiden
· luovuuden, uusiutumisen ja intuition kysymyksiä
Moduuli on puoli vuotta kestävä kokonaisuus, johon sisältyy
· 6 koulutuspäivää Kirkon koulutuskeskuksessa (2 x 3 pv lähiopiskelujakso), toteutuksessa painottuu vahvasti sekä tiedollinen että toiminnallinen, kokeileva ja kokemuksellinen työskentely
· pienryhmätyöskentelyä osallistujista muodostetuissa vertaisryhmissä, jotka tapaavat koulutusjaksojen välissä yksi tai kaksi kertaa, noin puoli päivää kerrallaan
· ohjattu etäopiskeluosuus lähiopiskelujaksojen välillä: kirkon verkko-oppimisympäristö Apaja, itsenäistä opiskelua, ryhmäkohtainen coaching-keskustelu ohjaajan kanssa
· omaan työyhteisöön kytkeytyvä kokeilevan kehittämisen menetelmiä hyödyntävä ja opitun soveltamista vahvistava kehittämistehtävä.
Lähiopiskelupäivien lisäksi on syytä varata riittävästi kalenteriaikaa lähijaksojen välillä tapahtuvaan etäopiskeluun ja vertaisryhmätapaamisiin.
Moduuli on kirkon johtamisen erityiskoulutusta ja se on myös yhteisötyön erityiskoulutuksen (YTEK/V) valinnainen moduuli. Sen voi sopien sisällyttää myös ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin.
Kieli: Suomi Englanti
Osallistumismaksu: 250 €/jakso
Täysihoito: 188 €/jakso
Kustannusten lisätiedot: Ateriapaketti ei-majoittuville 42 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: terttu.malo@evl.fi, 0401209 043
Linkki kotisivulle: http://evl.fi/kirkonkoulutuskeskus
Aineistoa: http://evl.fi/kirkonkoulutuskeskus
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus