Kompleksiset systeemit ja kokeilukulttuuri

Takaisin

(5 op)
JOK/P Kirkon johtamisen erityiskoulutus, pakollinen moduuli YTEK/V Yhteisötyön erityiskoulutus, valinnainen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli
​​Kompleksisiksi muuttuneiden sisäisten ja ulkoisten toimintaympäristöjen kohtaaminen vaatii organisaatioiden uusiutumisesta vastaavilta henkilöiltä näissä ympäristöissä toimivia sekä ajattelun ja hahmottamisen että toiminnan ja johtamisen valmiuksia ja taitoja. Ennustettavuuteen pohjautuva strateginen johtaminen ei tuota tuloksia kompleksisissa systeemeissä eikä suunniteltu muutosprosessi vaikuttavuutta. Kompleksinen systeemi on kytkeytynyt, riippuvuutta tuottava ja emergenttiä pulpahtelua synnyttävä, ennakoimaton, ristiriitainen ja sisäisesti, suhteista käsin ohjautuva. Johtamisen, konsultoinnin ja kehittämisen haaste on purkaa omaksuttuja ja sisäistettyjä ajattelun ja toiminnan tapoja uuden orientoitumisen, reagointiherkkyyden ja kokeilevuuden mahdollistamiseksi.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen, Työnohjaus, konsultointi, ohjaus
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat
Aika ja paikka: 1. jakso 3.-5.5., Kirkon koulutuskeskus Järvenpää ja 2. jakso 6.-8.11.2023 (verkkokoulutusjakso)
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.1.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaikaa jatkettu.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • johtaa, kehittää ja konsultoi kompleksisten systeemien erityispiirteet tunnistaen ja huomioiden
  • osaa toimia ja löytää keinoja yllätyksellisissä, epävakaissa ja haastavissa tilanteissa omaa toimintakykyään menettämättä
  • soveltaa ja käyttää kokeilukulttuuria vahvistavia kehittämismenetelmiä ja työtapoja
  • vahvistaa verkostomaista toimintaa ja kehittää verkostojen toimivuutta
  • tunnistaa oman ajattelunsa ja hahmottamisen rajoittavia rakenteita ja löytää vaihtoehtoisia tapoja toimia.
Lisätietoja: ​​COVID-19 pandemia ja lisääntynyt jännitteisyys, jopa sota Euroopassa, ovat tuoneet pysyvästi osaksi johtamisen, kehittämisen, konsultoinnin ja organisoitumisen maailmaa uusia sanoituksia, kokemuksia, haasteita ja ilmiöitä. Kesyt, pirulliset ja sotkuiset ongelmat ovat saaneet rinnalleen parviverkostot, ekosysteemit, käytäntö- ja intressiyhteisöt, erityisoperaatiot, sotatilan ja vaihtoehtoiset todellisuudet. Valmentava johtaminen täydentyy kompleksisuusjohtamisella ja adaptiivisten tilojen luomisella, tunnetyöllä ja osaamisidentiteetin vahvistamisella. Emergentti uusiutuminen itsejohtajuudella ja organisaatioiden rajapinnoille syntyvillä uuden yhteisöllisyyden kannattelijoilla. Yhden organisaation näkökulmista toimivien ja vain omaa hyötyään ja onnistumistaan korostavien toimijoiden aika on ohi.

Moduuli on suunnattu Kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutuksen (aik. konsulttivalmennus), Työnohjaajakoulutuksen, Kirjo III Johtamisen erityiskoulutuksen (20 op) suorittaneille sekä Syvemmälle johtamiseen (10 op) koulutusta suorittaville kirkon eri organisaatioissa työskenteleville konsulteille, johtajille ja lähijohtajille.

Tämä moduuli on tarkoitettu täydennys- ja jatkokoulutuksena kokeneille ammattilaisille, jotka haluavat päivittää omaa ammatillista osaamistaan arjen operatiivisen johtamisen, vaativien muutostilanteiden ja haastavien konsultointiprosessien ohjaamisessa.

Koulutus on Johtamisen erityiskoulutuksen (50 op) pakollinen moduuli. Sen voi valita myös Yhteisötyön erityiskoulutukseen (YTEK) valinnaiseksi moduuliksi ja sen voi liittää ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin.

Kieli: Suomi Englanti
Osallistumismaksu: 640 €/koko koulutus
Täysihoito: 214 €/1. jakso
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 47 €/1. jakso
Tiedustelut kustannuksista: ulla-pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: terttu.malo@evl.fi, 0401209043
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/tutkimusjakoulutus
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus