Konsultti ajankohtaisten muutosprosessien ja ratkaisujen tukena – syventävä jatkokoulutus

Takaisin

(5 op)

Koulutus siirretty alkamaan vuonna 2024.

Konsultti ajankohtaisten muutosprosessien ja ratkaisujen tukena on konsulteille tarkoitettu organisaatiokonsultoinnin syventävä jatkokoulutus. Syventävään koulutukseen osallistuminen on erityisen suositeltavaa, jos omien konsultointihankkeiden haasteet sivuavat koulutuksen sisältöjä ja teemoja tai jos konsultti haluaa päivittää ja vahvistaa konsultointiin liittyvää osaamistaan.

Koulutus tarjoaa konsultille mahdollisuuden syventää omaa konsultatiivista osaamistaan kompleksisissa ja haastavissa muutosprosesseissa, joissa onnistuminen edellyttää voimavarojen, verkostojen ja vuorovaikutuksen yhteistä suuntaamista. Konsultointiprosessit toteutuvat yhä enemmän tilanteissa ja ympäristöissä, joissa toimiminen ja uusiutuminen korostaa reagointiherkkyyttä ja jatkuvan tilannekuvan muodostamista.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Työnohjaus, konsultointi, ohjaus
Kohderyhmä: Muut
Aika ja paikka: Koulutus siirretty alkamaan 2024, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutuksen edellytyksenä on suoritettu Kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus tai vastaava kokonaisuus.
Osaamistavoitteet: Osallistuja

 • osaa ohjata konsultointiprosesseja, jotka edellyttävät kykyä hahmottaa rakenne-, talous- ja toimintakulttuurimuutosten toisiinsa kietoutunutta dynamiikkaa ja sen muodostamia haasteita uusiutumiselle ja oppimiselle,
 • tunnistaa omaa ajatteluaan, toimintatapojaan ja työkäytäntöään ohjaavia malleja, oletuksia ja rakenteita,
 • rohkaisee johtoa kokoamaan keskeisiä toimijoita yhteistyöhön luomaan aktiivisesti edellytyksiä muutosten ja tulevaisuustyön onnistumiselle,
 • osaa tukea asiakasta kompleksisten systeemien dynamiikan kohtaamisessa ja
 • osaa arvioida työnsä vaikuttavuutta asiakkaansa työn tulosten kautta

Lisätietoja: Vajaan vuoden mittaiseen koulutusprosessiin sisältyy

 • 3 x 3 pv lähiopiskelujaksoa (9 koulutuspäivää) Kirkon koulutuskeskuksessa
 • teemoihin syventävä kirjallisuus ja aineistot: kirkon verkko-oppimisympäristönä käytetty Peda.net, itsenäistä opiskelua ja itseohjautuva vertaiskonsultaatio pienryhmissä osallistujien omien mahdollisuuksien mukaan.

Koulutukseen ei sisälly erillistä raportoitavaa kehittämistehtävää, vaan konsultointikäytännön kehittäminen ja käytäntöön soveltaminen tapahtuu konsultointiprosesseissa. Koulutukseen voi osallistua itsenäisesti tai käynnissä olevan konsultointihankkeen työparin tai tiimin kanssa. Syvennettävät konsultointityön teemat nousevat koko organisaatiota haastavista rakenne-, talous- ja toimintakulttuurimuutoksista, joissa niiden toisiinsa kietoutunut dynamiikka muodostaa haasteita uusiutumiselle ja oppimiselle. Jaksojen työskentelyissä tarkastellaan konsultointiprosessiin etenemiseen keskeisesti vaikutettavia ilmiöitä ja dynamiikkaa, esimerkiksi:

 • muuttuvat rakenteet ja talouden prosessit,
 • toimintakulttuurien erityispiirteet ja yhteenmuotoutuminen,
 • luottamus ja uudelleenajattelu,
 • muuttuvat johdon, asiantuntijoiden ja päätöksentekijöiden roolit,
 • yhteistyön rakenteet ja uusiutuva toimijuus,
 • tulevaisuutta energisoiva ja merkityksellisyyttä vahvistava ymmärrys ohjaavasta käyttöteologiasta ja ydinideoista,
 • vaikuttamis- ja ohjaustyön erityispiirteet kompleksisissa muutosprosesseissa

Koulutus toteutetaan prosessina, jossa hyödynnetään verkostoyhteistyötä, työpajamaista koulutusotetta ja yhteisöllistä oppimista. Tapaamisten sisältö rakentuu tilannekuvista, käytännön konsultointiprosessien läpikäynnistä ja case-työskentelystä, toteutuneiden hankkeiden tarkastelusta, kokemuksista oppimisesta, omien ajattelu- ja toimintamallien tarkastelusta, kokeiluista ja opitun soveltamisesta omaan työhön sekä tutustumisesta projektihallinnan työkaluihin. Koulutuksen toteutuksessa on mukana konsultointiprosessien kannalta keskeisiä Kirkkohallituksen ja palvelukeskusten asiantuntijoita: talouden hiippakuntasihteeri Mika Piittala Turun tuomiokapitulista, lakimiesasessori Tuomas Hemminki Lapuan tuomiokapitulista, hiippakuntadekaani Juha Rauhala Oulun tuomiokapitulista sekä kirkon ulkopuolisia asiantuntijoita. Koulutuksen vastuukouluttaja on kouluttaja Terttu Malo Kirkon tutkimuksesta ja koulutuksesta.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 250 €/jakso
Täysihoito: 214 €/jakso
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 47 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: terttu.malo@evl.fi
Aineistoa: http://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus