Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus

Takaisin

(30 op)

Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksessa vahvistat osaamistasi lastensuojelun työmenetelmistä ja käytännöistä sekä ammatillisten verkostojen hyödyntämisestä.​​

.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus, Perhe ja parisuhde
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Perheneuvojat
Aika ja paikka: Syksy 2022 – Kevät 2023, Helsingin-kampus
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.3.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Hakuaika ja -ohjeet vahvistetaan Diakin sivuilla kevään 2022 aikana.
Osaamistavoitteet:

​Lapset, nuoret ja perheet yhteiskunnassa – eettisesti kestävä lastensuojelutyö muuttuvassa yhteiskunnassa (3 op)

– Osallistuja perehtyy lasten, nuorten ja vanhempien/ perheiden hyvinvointia ja osallisuuden toteutumista sekä lasten kaltoinkohtelun ja syrjäytymisen riskejä koskevaan teoreettiseen, tutkittuun ja ammatilliseen tietoon.- Osallistuja syventää ymmärrystään perherakenteiden moninaisuudesta ja perheiden kohtaamien elämäntilanteiden erityisyydestä (esim. parisuhteen ja ihmissuhteiden rikkoutuminen erotilanteessa, huono-osaisuuden ylisukupolvisuus, monikulttuuriset perheet).- Lisäksi osallistuja vahvistaa osaamistaan lasten ja nuorten kehitykseen ja toimintaedellytyksiin heijastuvista riskitekijöistä.

Asiakasprosessi lastensuojelutyössä (5 op)

– Osallistuja syventää osaamistaan lastensuojelun asiakasprosessin tilannearvion tekemisestä, palvelujen ja tuen tarpeiden jäsentämisestä asiakaslähtöisesti sekä asiakassuunnitelman laadinnasta siten, että lasten, nuorten, vanhempien/ perheen palvelujen ja tuen tarpeisiin vastataan oikea-aikaisesti ja riittävästi.- Osallistuja kykenee koordinoimaan lastensuojelun asiakaskohtaisen työprosessin suunnittelua, toteutusta, arviointia ja dokumentointia monialaisessa ja moniammatillisessa yhteistyöverkostossa siten, että lasten, nuorten ja vanhempien ja heidän läheistensä osallisuus työskentelyssä toteutuu.- Osallistuja osaa analysoida asiakastyöprosessin toteutusta laadun sekä työskentelyn tulosten ja vaikutusten näkökulmasta.

Osallistavat asiakastyön menetelmät ja käytännöt lastensuojelutyössä (2 op)

– Osallistuja syventää osaamistaan voimaantumiseen ja valtaistumiseen sekä voimavaralähtöiseen ja ratkaisujen hakemiseen perustuvasta asiakastyöstä. Tarkastelussa painottuu muun muassa ilmaisujen osallisuus, osallistuminen ja osallistaminen merkityksen jäsentäminen asiakastyön käytännöissä.- Osallistuja tutustuu kokemusasiantuntijatoimintaan.- Lisäksi osallistuja syventää osaamistaan käsitteistä dialogi ja reflektio ja osaa soveltaa asiakastyössä dialogisia ja reflektiivisiä työkäytäntöjä.

Kriisi- ja traumatyö lastensuojelutyössä (5 op)

– Osallistuja vahvistaa osaamistaan haavoittavia elämänkokemuksia kohdanneen ja vaikeassa elämäntilanteessa olevan lapsen, nuoren ja vanhempien tai perheen kanssa tehtävässä työssä tutustuen kriisi- ja traumatyön menetelmiin ja käytäntöihin.- Osallistuja osaa luoda vuorovaikutussuhteen kriisissä olevan ja/tai traumatisoituneen lapsen, nuoren ja vanhempien tai perheen kanssa (esim. väkivalta, kaltoinkohtelu, kiusaaminen).- Osallistuja käyttää erilaisia toiminnallisia ja taidelähtöisiä menetelmiä lapsen ja nuoren kuulemisessa ja psykososiaalisessa tukemisessa.

Ehkäisevän lastensuojelutyön työmenetelmät ja -käytännöt (5 op)

– Osallistuja tuntee etsivän ja jalkautuvan sekä yhteisöllisen työn menetelmiä ja käytäntöjä ennaltaehkäisevässä lastensuojelutyössä.- Osallistuja perehtyy huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja toimintaan, vertaisuuden merkitykseen sekä ryhmän hyödyntämiseen ennaltaehkäisevässä lastensuojelutyössä.- Osallistuja vahvistaa osaamistaan monialaisista ja moniammatillisista yhteistyöryhmistä, jotka on koottu esimerkiksi alueellisesti.

Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon työmenetelmät ja -käytännöt (5 op)

– Osallistuja syventää osaamistaan lapsi- ja perhelähtöisen lastensuojelun työmuodoista, -menetelmistä ja -käytännöistä.- Osallistuja kykenee liittämään menetelmätyöskentelyn osaksi asiakasprosessia, osoittaa konkreettisesti hallitsevansa menetelmien perustellun käyttämisen, osaa tehdä näkyväksi omaa osaamistaan ja arvioi työmenetelmän käyttöä suhteessa oman työpaikan toimintaan, osaamiseen ja toimintakulttuuriin.- Osallistuja kykenee valitsemaan käyttöönsä näyttöön perustuvan asiakastyön työmenetelmän tai hyvän käytännön.

Palvelujen, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen lastensuojelutyössä (5 op)

– Osallistuja kykenee arvioimaan työyhteisönsä ja -tiiminsä tuottamien lastensuojelun palvelujen sekä työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen vastaavuutta lastensuojelun lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ja tuen tarpeisiin lastensuojelun toimintaympäristöissä.- Osallistuja osaa kriittisesti reflektoida työtapojaan ja -käytäntöjään, rooliaan työyhteisön ja -tiimin jäsenenä sekä asemaansa ja toimintaansa monialaisissa ja moniammatillisissa verkos­toissa.

Lisätietoja: ​​Opintoihin kuuluu lähiopetusta järjestävällä kampuksella, verkkomuotoista opetusta sekä itsenäisesti suoritettavia tehtäviä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta ja lähiopetusaikataulusta löydät Diakin sivuilta hakuaikana.Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosionomi (AMK) -tutkinnon tai muun soveltuvan tutkinnon suorittaneille (esim. sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK) tai AMK-tutkintoja edeltänyt opistoasteen tutkinto). Tutkinnon lisäksi osallistujalla tulisi olla työkokemusta lapsi- ja perhepalveluista sekä kiinnostusta kehittää palveluita lastensuojelun näkökulmasta. Koulutuksen suorittaminen edellyttää riittävää tiedollista ja taidollista osaamista lapsi- ja perhetyön alalta

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 1500 € (alv 0 %, oikeus muutoksiin pidätetään)
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Kustannusten lisätiedot: Opintomaksun voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä.
Tiedustelut kustannuksista: hakijapalvelut@diak.fi
Tiedustelut sisältö: hakijapalvelut@diak.fi
Linkki kotisivulle: https://www.diak.fi/osaamisen-paivittajalle
Aineistoa: https://www.diak.fi/osaamisen-paivittajalle/erikoistumiskoulutukset/lastensuojelutyon-erikoistumiskoulutus
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu