Luonto kumppanina. Luontolähtöiset työtavat, hengellisyys ja ympäristövastuu

Takaisin

(4 op)

​Koulutus peruutettu.

Luonnon merkitys ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille, myös spiritualiteetille, tunnistetaan nykyisin yhä paremmin.

Tässä koulutuksessa perehdymme luontoavusteisiin menetelmiin (Green Care), luontolähtöiseen hengellisyyteen ja ajankohtaiseen ekoteologiaan sekä teoriassa että käytännössä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus, Vapaan sivistystyön koulutustarjonta
Tehtäväalue: Kestävä kehitys ja ympäristö, Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat
Aika ja paikka: I jakso 21.3. – 23.3. 2023 Partaharjukeskus, Pieksämäki ja II jakso 30.8.– 31.8. 2023 verkko
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus peruutettu.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

 • tunnistaa kokonaisvaltaisen luontosuhteen merkityksen spiritualiteetille ja ammatillisuudelle
 • tuntee luontolähtöisten menetelmien (Green Care) taustalla olevat tutkimukselliset ja eettiset lähtökohdat ja osaa hyödyntää aihepiiriin liittyvää aineistoa tehden perusteltuja valintoja
 • tuntee kristillisen ekoteologian, luontohengellisyyden kirkon ympäristövastuun lähtökohtia ja osaa soveltaa niitä diakonisessa työssä
 • kehittää luontolähtöisiä toimintatapoja yhdessä asiakkaiden, vapaaehtoisten ja yhteistyöverkostojen kanssa
 • hahmottaa ekologisen vastuun ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksia omassa toimintaympäristössään.

Lisätietoja: ​Koulutuksen lähijaksot toteutetaan Partaharjukeskuksessa Pieksämäellä, mikä mahdollistaa kokemuksellisen ja toiminnallisen oppimisen luontoympäristöä hyödyntäen. Koulutus rakentuu kahdesta lähijaksosta (3+2 päivää) asiantuntijaluentoineen, ryhmäkeskusteluineen ja toiminnallisine työskentelyineen sekä etäjakson työskentelystä. Aloitusjaksolla painottuvat tutkimustietoa hyödyntävät ja käsitteellistä pohjaa vahvistavat, mutta kuitenkin keskustelevat ja runsaasti konkreettisia esimerkkejä sisältävät asiantuntijaluennot sekä jo olemassa olevan osaamisen kokoaminen. Etäjaksolla opittua kokeillaan ja sovelletaan omassa työympäristössä yhdessä asiakkaiden, vapaaehtoisten ja yhteistyöverkostojen kanssa. Työskentelyn tuotoksena on lähtökohtaisesti oman työn ja työyhteisön tarpeisiin räätälöity luontolähtöisen toiminnan vuosikello ja materiaalipaketti, jonka joitain osioita myös toteutetaan etäjakson aikana. Työtapojen suunnittelussa hyödynnetään tutkimuskirjallisuutta ja muita materiaaleja. Tarkemmasta toteutustavasta sovitaan kunkin osallistujan osalta aloitusjakson päätteeksi niin, että se palvelee aidosti kunkin työtä ja työyhteisöä. Kokeilun ja kehittämisen voi tehdä myös useamman osallistujan yhteistyönä. Etäjakson aikana työskentelyä tukee verkko-oppimisalusta materiaaleineen, oppimisalustalla tapahtuva ohjaus ja yksi tai kaksi verkossa toteutuvaa ryhmätapaamista. Koulutuksen päätösjaksolla jaetaan opittua mahdollisuuksien mukaan toiminnallisesti osallistuen, syvennetään edelleen toiminnan käsitteellistä ja teologista taustaa, vahvistetaan verkostoa ja suunnataan tulevaan. Koulutuksessa syntyneitä materiaaleja tallennetaan materiaalipankiksi verkkoon muidenkin käytettäväksi. Koulutuksessa ja kokeiluissa opittua ja sen merkitystä reflektoidaan oppimispäiväkirjassa, jonka toteutustavan opiskelija voi valita itse (essee, podcast, video tms.). Oppimispäiväkirja palautetaan koulutuksen päätteeksi oppimisalustalle. Koulutuksen sisältöjä

 • Luontolähtöisten menetelmien (Green Care) tutkimusperustaiset, teoreettiset ja eettiset lähtökohdat sekä esimerkkejä toimivista malleista (1 op)
 • Ekoteologian ja luontohengellisyyden ajankohtaiset suuntaukset ja niiden anti omalle spiritualiteetille, diakoniselle asiakas- ja vapaaehtoistyölle sekä kristilliselle ympäristövastuulle (1 op)
 • Luontolähtöiset menetelmät, luontohengellisyys ja kristillinen ympäristövastuu käytännössä: soveltaminen ja kokeilut seurakunta- ja järjestötyössä (2 op)

Koulutus on avoin kaikille kiinnostuneille, vaikka se keskittyy erityisesti kirkon ja järjestöjen diakonisessa asiakas- ja vapaaehtoistyössä toimiville. Kouluttajat ja asiantuntijat:

 • Kehittäjä Tuomo Salovuori, Sininauhaliitto ja Green Care Finland
 • TT, tietokirjailija, pastori Pauliina Kainulainen.
 • Kestävän kehityksen kouluttaja, Jari Visto, STEP-opintokeskus.
 • Lisäksi hyödynnetään seurakuntien ja järjestöjen työntekijöiden asiantuntemusta ja käytännön kokemuksia.

Osallistumismaksu: 350 €
Täysihoito: 231€ 2/hh (1. jakso). Lisähinta 1/hh 40 €/vrk. Majoitusvaraukset 13.2. mennessä suoraan Partaharjukeskukseen: myynti@partaharjukeskus.fi Muista mainita, mihin koulutukseen olet osallistumassa. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Kustannusten lisätiedot: Jos haluat sopia poikkeavista majoitus- tai ruokailujärjestelyistä (esim. pelkät ateriat), sovi niistä suoraan Partaharjukeskuksen kanssa. Vaikka majoittuisit muualla, ilmoittaudu kuitenkin Partaharjulle ruokailuvarauksia varten.
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@step.fi, myynti@partaharjukeskus.fi
Tiedustelut sisältö: Jari Visto jari.visto@step.fi 040 618 4290
Toteuttaja: STEP-koulutus
Yhteistyökumppanit: Sininauhaliitto, STEP-opintokeskus