Mielenterveys- ja päihdetyö

Takaisin

(15 op)

Mielenterveys- ja päihdetyö osaksi ammattiosaamistasi! Harkitsetko työskentelyä lasten ja nuorten tai päihdetyön parissa? Nämä sosiaali- ja terveysalan opinnot ovat juuri sinulle! Opintojaksojen myötä osaat toimia paremmin oman ammattisi edellyttämin valtuuksin ehkäisevässä, kuntoututtavassa ja haittoja vähentävässä mielenterveys- ja huumetyössä. Opintojaksot soveltuvat sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille sekä moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa toimiville ammattilaisille. Opiskelijalla on hyvä olla mielenterveys- ja päihdetyöhön liittyvää tietoa sekä mahdollisesti kokemusta ennen ao. opintojen suorittamista.

Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö, kasvatus
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Syksy 2020
Ilmoittautumislinkki: http://www.diak.fi/avoin-amk/ilmoittautuminen/
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojaksojen tarkempi ajankohta ja ilmoittautumislinkki julkaistaan Diakin nettisivuilla myöhemmin. Käytänteenä on, että ilmoittautuminen sulkeutuu kuukautta ennen opintojakson alkua. Jokaiselle opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen.
Osaamistavoitteet: MIP01 Opiskelija – tietää lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöiden taustalla olevia tekijöitä – osaa tukea lapsen ja nuoren mielenterveyttä ja psyykkistä hyvinvointia – osaa kehittää moniammatillisen ja verkostoituvan työskentelyn valmiuksiaan – tietää mitä palveluja nuorille on verkon eri toimintaympäristöissä ja miten he palveluja käyttävät – osaa arvioida sosiaalisen median merkitystä lapsen ja nuoren psyykkiselle hyvinvoinnille – osaa ohjata nuoria luotettaviin e-Palveluihin MIP02 Opiskelija – osaa soveltaa psykososiaalisia lähestymistapoja mielenterveys- ja päihdetyössä – osaa kuvata ja soveltaa tietoa luottamuksellisen ja tukea antavan yhteistyösuhteen merkityksestä erilaisten asiakkaiden/potilaiden hoidossa – osaa jäsentää yhteisöhoidon, psykoedukaation sekä debriefingin pääperiaatteet – tuntee kriisityön prosessin ja osaa tukea eri-ikäisiä ja eri-elämäntilanteissa olevia asiakkaita ja ohjata asianmukaisiin kriisipalveluihin – tuntee keskeisiä suomalaisia kiusaamisen ehkäisyn ja kiusaamiseen puuttumisen menetelmiä koulussa, päivähoidossa ja työyhteisöissä – osallistuu yksilö-, ryhmä- ja työyhteisön työnohjaukseen tai työnohjauksellisiin keskusteluihin ammatillisuutensa kehittämiseksi MIP03 Opiskelija – Tuntee huumaavien aineiden käytön ja käyttökulttuurien historiaa ja nykytilannetta Suomessa ja kansainvälisesti – tuntee huumausainepoliittiset linjaukset, niihin liittyvät strategiat ja keskeisen lainsäädännön – tuntee valtakunnalliset huumetyötä tekevät järjestöt, alueellisen huumehoitojärjestelmän sekä omais- ja vertaistoimijat ja hyödyntää niitä asiakaslähtöisesti omassa työssään – tietää yleisimmät huumaavat aineet ja niiden käyttöön liittyvät fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset haitat – osaa arvioida huumeiden käytön ja riippuvuuden tasoa yhteistyössä asiakkaan/ potilaan kanssa – osaa toimia oman ammattinsa edellyttämin valtuuksin ehkäisevässä, kuntouttavassa ja haittoja vähentävässä huumetyössä yksilön, lähiyhteisön ja yhteiskunnan tasolla – osaa käyttää asiakkaan/potilaan kannalta tarkoituksenmukaisesti oman ammattialansa yleisesti hyväksymiä hoito- ja kuntoutusmenetelmiä sekä tukea hänen läheisiään – osaa hyödyntää ajankohtaista huumeisiin liittyvää tutkimustietoa itsensä ja ammattialansa kehittämisessä.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 225 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut: Vera Hutter avoin@diak.fi
Lisätietoja: Kokonaisuus muodostuu kolmesta eri opintojaksosta MIP01 Lasten ja nuorten mielenterveystyö, MIP02 Mielenterveyden tukeminen ja päihdetyön menetelmät ja MIP03 Huumetyö. Opintojaksoihin ilmoittaudutaan erikseen, eikä kaikkia kolmea opintojaksoa tarvitse suorittaa saman aikaisesti. Opintojaksot ovat verkkototeutuksia, joissa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Opintojaksojen suorittaminen vaatii aktiivista osallistumista sekä kirjallisuuteen perehtymistä.
Linkki kotisivulle: https://www.diak.fi/avoin-amk/
https://www.diak.fi/avoin-amk/
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu