Mielenterveys- ja päihdetyö terveysalalla

Takaisin

(15 op)

Mielenterveys- ja päihdetyö osaksi ammattiosaamistasi! Harkitsetko työskentelyä lasten ja nuorten tai päihdetyön parissa? Nämä avoimen amk:n sosiaali- ja terveysalan loppuvaiheen opinnot ovat juuri sinulle! Opintojaksojen myötä osaat toimia paremmin oman ammattisi edellyttämin valtuuksin ehkäisevässä, kuntoututtavassa ja haittoja vähentävässä mielenterveys- ja huumetyössä.
Mielenterveys ja päihdetyö terveyalalla -kokonaisuus koostuu kolmesta 5 opintopisteen laajuisesta opintojaksosta. Opinnot soveltuvat sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille sekä moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa toimiville ammattilaisille. Opiskelijalla on hyvä olla mielenterveys- ja päihdetyöhön liittyvää tietoa sekä mahdollisesti kokemusta ennen ao. opintojen suorittamista.

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2021
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.12.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 17.12. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: MIP01 Lasten ja nuorten mielenterveystyö: Opiskelija
– tietää lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöiden taustalla olevia tekijöitä
– osaa tukea lapsen ja nuoren mielenterveyttä ja psyykkistä hyvinvointia
– osaa kehittää moniammatillisen ja verkostoituvan työskentelyn valmiuksiaan
– tietää mitä palveluja nuorille on verkon eri toimintaympäristöissä ja miten he palveluja käyttävät
– osaa arvioida sosiaalisen median merkitystä lapsen ja nuoren psyykkiselle hyvinvoinnille
– osaa ohjata nuoria luotettaviin e-Palveluihin

MIP02 Mielenterveyden tukemisen ja päihdetyön menetelmät: Opiskelija
– osaa soveltaa psykososiaalisia lähestymistapoja mielenterveys- ja päihdetyössä
– osaa kuvata ja soveltaa tietoa luottamuksellisen ja tukea antavan yhteistyösuhteen merkityksestä erilaisten asiakkaiden/potilaiden hoidossa
– osaa jäsentää yhteisöhoidon, psykoedukaation sekä debriefingin pääperiaatteet
– tuntee kriisityön prosessin ja osaa tukea eri-ikäisiä ja eri-elämäntilanteissa olevia asiakkaita ja ohjata asianmukaisiin kriisipalveluihin
– tuntee keskeisiä suomalaisia kiusaamisen ehkäisyn ja kiusaamiseen puuttumisen menetelmiä koulussa, päivähoidossa ja työyhteisöissä
– osallistuu yksilö-, ryhmä- ja työyhteisön työnohjaukseen tai työnohjauksellisiin keskusteluihin ammatillisuutensa kehittämiseksi
MIP03 Huumetyö: Opiskelija
– tuntee huumaavien aineiden käytön ja käyttökulttuurien historiaa ja nykytilannetta Suomessa ja kansainvälisesti
– tuntee huumausainepoliittiset linjaukset, niihin liittyvät strategiat ja keskeisen lainsäädännön
– tuntee valtakunnalliset huumetyötä tekevät järjestöt, alueellisen huumehoitojärjestelmän sekä omais- ja vertaistoimijat ja hyödyntää niitä asiakaslähtöisesti omassa työssään
– tietää yleisimmät huumaavat aineet ja niiden käyttöön liittyvät fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset haitat
– osaa arvioida huumeiden käytön ja riippuvuuden tasoa yhteistyössä asiakkaan/ potilaan kanssa
– osaa toimia oman ammattinsa edellyttämin valtuuksin ehkäisevässä, kuntouttavassa ja haittoja vähentävässä huumetyössä yksilön, lähiyhteisön ja yhteiskunnan tasolla
– osaa käyttää asiakkaan/potilaan kannalta tarkoituksenmukaisesti oman ammattialansa yleisesti hyväksymiä hoito- ja kuntoutusmenetelmiä sekä tukea hänen läheisiään
– osaa hyödyntää ajankohtaista huumeisiin liittyvää tutkimustietoa itsensä ja ammattialansa kehittämisessä.

Lisätietoja: Kokonaisuus muodostuu kolmesta eri opintojaksosta MIP01 Lasten ja nuorten mielenterveystyö, MIP02 Mielenterveyden tukeminen ja päihdetyön menetelmät ja MIP03 Huumetyö.
Opintojaksot ovat verkkototeutuksia, joissa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.
Kokonaisuuden valitsevat ilmoittautuvat kerralla kaikkiin opintoihin, mutta opintojaksot on myös mahdollista suorittaa erikseen oman tarpeen ja mielenkiinnon mukaan. Erikseen ilmoittautuessa opintomaksu on 15 €/opintopiste.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 180 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu