Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus

Takaisin

(30 op)

Mielenterveys- ja päihdetyössä tarvitaan entistä enemmän sekä itsenäisen työskentelyn että monialaisen yhteistyön taitoja. Erikoistumiskoulutuksessa hankit uutta ammatillista mielenterveys- ja päihdetyön osaamista, jota voit hyödyntää niin edistävässä työssä kuin hoidossa ja kuntoutuksessa. Erikoistumiskoulutus syventää ja laajentaa myös palvelujärjestelmiin liittyvää asiantuntijuuttasi.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus, Perhe ja parisuhde
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Papit, Perheneuvojat
Aika ja paikka: Syksy 2022 – Kevät 2023
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.3.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Hakuaika ja -ohjeet vahvistetaan Diakin sivuilla kevään 2022 aikana.
Osaamistavoitteet:

​Mielenterveyden, mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuuden hahmottaminen laaja-alaisesti sekä ammatillisena asiantuntijana toimiminen: Koulutuksen suorittanut

– hallitsee mielenterveys- ja päihdetyön kokonaisuuden sekä siihen liittyvät käsitteet ja lähestymistavat- osaa toimia asiantuntijana edistävässä ja ennaltaehkäisevässä mielenterveys- ja päihdetyössä sekä mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa- tuntee mielenterveyttä suojaavat ja riskitekijät sekä päihteidenkäytön riskitekijät ja osaa omalla toiminnallaan tukea suojaavia tekijöitä- ymmärtää mielenterveyteen ja päihteidenkäyttöön liittyviä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia tekijöitä- tunnistaa ennakkoluulojen ja negatiivisten asenteiden vaikutukset ja osaa kohdata ihmisen kokonaisvaltaisesti edistäen aitoa, tasa-arvoista kohtaamista.

Asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden varmistaminen ja vahvistaminen: Koulutuksen suorittanut

– ymmärtää osallisuuden merkityksen ja osaa hyödyntää työssään vertais- ja kokemusasiantuntemusta- osaa rakentaa toimivan ammatillisen yhteistyösuhteen asiakkaan ja läheisten kanssa- tuntee toipumisorientaation ideologian ja toivon merkityksen kuntoutumisessa ja osaa tukea asiakkaan ja läheisten itsemääräämisoikeutta- tuntee tarpeenmukaisen hoidon ja avoimen dialogin ideologian ja osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan- osaa tukea asiakkaan, läheisten ja yhteisöjen mielenterveyttä.

Mielenterveys- ja/tai päihdeongelmien tunnistaminen, hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja verkostojen kanssa: Koulutuksen suorittanut

– tunnistaa riippuvuuden ilmiönä ja riippuvuuskäyttäytymisen- osaa motivoida ja tukea riippuvuuskäyttäytymisen muutoksessa- tietää mielenterveys- ja päihdeongelmien diagnostiikan ja monitieteellisen ja ajankohtaiseen näyttöön perustuvan hoidon- analysoi mielenterveys- ja päihdeongelmaa yksilön, läheisten ja yhteisön näkökulmista- osaa arvioida, suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä eri-ikäisen asiakkaan, läheisten ja verkoston kanssa sopivan tuen ja hoidon.

Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen: Koulutuksen suorittanut

– osaa käyttää reflektiivistä ja kunnioittavaa toimintatapaa työskennellessään asiakkaiden ja läheisten kanssa- tuntee ja osaa omassa toiminnassaan tunnistaa asiakastyön vaikuttavuuteen yhteydessä olevia yleisiä tekijöitä ja eri hoitomuotojen erityisiä tekijöitä- osaa käyttää tarpeenmukaisia yksilö-ja ryhmämuotoisia näyttöön perustuvia mielenterveys- ja päihdetyön työmenetelmiä ja soveltaa niitä eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa työskentelyssä.

Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä- ja palveluohjausosaaminen: Koulutuksen suorittanut

– osaa toimia asiakasta arvostavalla ja osallistavalla tavalla- osaa tarkastella omaa ammatillista vuorovaikutustaan kriittisesti ja kehittää sitä jatkuvasti- hallitsee ohjaamiseen (palveluohjaus, asiakasohjaus) liittyvät vuorovaikutukselliset teoriat ja mallit sekä osaa ohjata asiakasta sekä hänen perhettään- tuntee alueelliset palveluverkot ja osaa työssään hyödyntää eri tahojen palveluja ja osaamista yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja verkoston kanssa- tuntee digitaalisia palveluita ja menetelmiä ja niiden mahdollisuuksia sekä osaa ohjata asiakasta niiden käytössä- toimii moniammatillisessa yhteistyössä mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijana ja kehittää yhteistyössä uusia toimintamalleja.

Mielenterveys- ja päihdetyön ja oman ammatillisen osaamisen kehittämisosaaminen: Koulutuksen suorittanut

– osaa soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa ja hyödyntää kokemustietoa työssään ja ammatillisuutensa kehittämisessä- tunnistaa, analysoi, arvioi ja kehittää mielenterveys- ja päihdetyön ammattikäytäntöjä ja menetelmiä tutkittuun tietoon perustuen- toimii omaa ja toisen työhyvinvointia edistävästi ja toimii rakentavasti työyhteisön vuorovaikutustilanteissa- tunnistaa oman elämäntarinansa vaikutuksen asiakastyössä ja tiedostaa oman työskentelynsä kehittämisen kohteet- pystyy reflektoimaan ja tietoisesti kehittämään omaa ammatillista toimintaansa työnohjauksen avulla.

Lisätietoja: Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille. Ammatillisen toisen asteen tutkinto (esim. sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja) ei anna hakukelpoisuutta erikoistumiskoulutukseen.
​​Erikoistumiskoulutus toteutetaan verkkokoulutuksena. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. Tarkemmat tiedot toteutustavasta ja -aikataulusta löydät Diakin sivuilta hakuaikana.

Koulutuksen toteutuksessa ovat mukana Diakonia-, Novia-, Savonia- ja Xamk- ammattikorkeakoulut sekä Oulun, Satakunnan, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulut.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 1500 € (alv 0 %, oikeus muutoksiin pidätetään)
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Kustannusten lisätiedot: Opintomaksun voi maksaa yhdessä tai kahdessa erässä.
Tiedustelut kustannuksista: hakijapalvelut@diak.fi
Tiedustelut sisältö: hakijapalvelut@diak.fi
Linkki kotisivulle: https://www.diak.fi/osaamisen-paivittajalle
Aineistoa: https://www.diak.fi/osaamisen-paivittajalle/erikoistumiskoulutukset/mielenterveys-ja-paihdetyon-erikoistumiskoulutus
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu