Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutus

Takaisin

(30 op)

​​Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä tarvitaan enenevässä määrin digitalisaation asiantuntijuutta ja monialaista lähestymistapaa. Erikoistumiskoulutus syventää ja laajentaa asiantuntijuuttasi sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palvelujen suunnittelussa, käyttöönotossa, toteutuksessa sekä arvioinnissa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2022 – Syksy 2022, Helsingin-kampus
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Hakuaika ja -ohjeet vahvistetaan Diakin sivuilla syksyn 2021 aikana.
Osaamistavoitteet:

​Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden ja tiedonhallinnan osaamisen asiantuntija (10 op): Opiskelija kehittää tässä kokonaisuudessa tiedonhallinnan ja sote-digitaalisten palvelujen käyttöön sekä kehittämiseen edellytettävää osaamista henkilökohtaisen oppimissuunnitelman mukaan seuraavista valiten

– Sosiaali- ja terveysalan tiedonhallinnan osaaminen (2 op)- Tiedolla johtamisosaaminen (2 op)- Terveyden ja hyvinvoinnin seurantaosaaminen (2 op)
– Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluosaaminen sähköisessä ympäristössä (2 op)- Eettinen osaaminen (2 op)
– Verkkovuorovaikutus (2 op)
– Verkko-ohjausosaaminen (2 op)
– Sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyvä yhteiskunnallinen osaaminen (2 op)

Palvelumuotoiluosaaminen (5 op): Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

– nimetä palvelumuotoiluprosessin periaatteet- hyödyntää palvelumuotoilun työkaluja ja menetelmiä työelämän kehittämisessäsuunnitella, toteuttaa ja arvioida palvelumuotoiluprojektin- toimia monialaisissa tiimeissä ja tuoda omaa osaamistaan yhteiskehittämiseen- soveltaa palvelumuotoilun mahdollisuuksia yritystoiminnan kehittämisessä

Vapaavalintaiset sisällöt (5 op): Valinnaisten opintojen tarkoitus on täydentää ja syventää opiskelijan osaamista tämän erikoistumiskoulutuksen päätavoitteiden mukaisesti.

Työelämälähtöinen kehittämistehtävä (10 op): Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

– soveltaa monitoimijaisen kehittämisyhteistyön malleja ja menetelmiä- tunnistaa monitoimijaisessa kehittämisyhteisössä erilaisia toimijoita ja toimijuuden rooleja- nimetä ja selittää palvelumuotoiluprosessin eri vaiheet: asiakasymmärryksen luominen, konseptointi, prototypointi, pilotointi ja arviointi- soveltaa palvelumuotoilun prosessia ja työskentelytapoja työelämähaasteenratkaisussa- hyödyntää omaa substanssiomaamistaan monitoimijaisessa kehittämisyhteisössä- selittää näyttöön perustuvan toimintatavan merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollossa- työskennellä osana ryhmän jäsenenä ja osallistua kehittämistehtävän ratkaisemiseen- hyödyntää tutkittua tietoa toiminnan kehittämisessä- ohjata ja uudistaa työyhteisön ja työn toimintaa

Lisätietoja: ​​Opintoihin kuuluu lähiopetusta järjestävällä kampuksella. Tarkemmat tiedot toteutustavasta ja lähiopetusaikataulusta löydät Diakin sivuilta hakuaikana.Opiskelijan osaamista digitaalisten palvelujenkehittämisessä arvioidaan kriittisen ajattelun, ongelman ratkaisuosaamisen, päätöksen teon sekä kehittämisosaamisen näkökulmista.

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville ammattilaisille:

– Työelämässä olevat korkeakoulututkinnon, alemman opistotason tai sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittaneet ammattilaiset, esim. sairaanhoitajat, sosionomit ja fysioterapeutit. – Muiden alojen, esim. muotoilun tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla. – Edellä mainittujen ammattiryhmien työttömät työnhakijat. – Edellä mainittujen ammattiryhmien työttömyysuhan alla olevat työntekijät ja ne henkilöt, jotka miettivät alanvaihtoa.

Tämän koulutuksen tavoitteet ja sisällöt on tehty yhteistyössä seuraavien 14 ammattikorkeakoulun kanssa: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Lab-ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia, Oulun ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Savonia ammattikorkeakoulu, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja Vaasan ammattikorkeakoulu.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 0 € (maksuton)
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: hakijapalvelut@diak.fi
Tiedustelut sisältö: hakijapalvelut@diak.fi
Linkki kotisivulle: https://www.diak.fi/osaamisen-paivittajalle
Aineistoa: https://www.diak.fi/osaamisen-paivittajalle/erikoistumiskoulutukset/monialainen-osaaminen-sosiaali-ja-terveysalan-digitalisaation-kehittamisessa-erikoistumiskoulutus
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu