Perhehoitotyö

Takaisin

(15 op)

Perhehoitotyö osaksi ammattiosaamistasi! Työskenteletkö tai haluaisitko työskennellä perheiden hyvinvoinnin ja terveyden tukemisessa ja kaipaatko lisää toiminnallisia menetelmiä sekä moniammatillista osaamista? Näiden opintojaksojen avulla perehdytään tieteellisesti sekä asiakaslähtöisesti perhe- ja perhehoitotyön menetelmiin. Opintokokonaisuus on suunnattu terveysalan loppuvaiheen opintoihin ja se soveltuu hyvin terveysalan opiskelijoille, asiantuntijoille sekä moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa toimiville ammattilaisille.

Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö, kasvatus
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, lastenohjaajat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2020
Ilmoittautumislinkki: http://www.diak.fi/avoin-amk/ilmoittautuminen/
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojaksojen tarkempi ajankohta ja ilmoittautumislinkki julkaistaan Diakin nettisivuilla myöhemmin. Käytänteenä on, että ilmoittautuminen sulkeutuu kuukautta ennen opintojakson alkua. Jokaiselle opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen.
Osaamistavoitteet: PHO01 Opiskelija – osaa soveltaa tieteellistä tietoa perhehoitotyöstä lapsen/nuoren pitkäaikaissairauden hoidossa, terveyden edistämisessä ja vaikutuksista perheeseen – osaa nostaa esiin ja tunnistaa yleisiä kansallisia ja kansainvälisiä haasteita ja yhteiskunnan muutoksia lasten ja nuorten terveyden edistämisessä ja pitkäaikaissairauksien hoidossa – osaa arvioida voimavarakeskeisen ja moniammatillisen perhe- ja perhehoitotyön toiminnan vaikuttavuutta – osaa ohjata ja tukea perhettä käyttämään järjestöjen, seurakunnan ja matalan kynnyksen palveluita PHO02 Opiskelija – osaa analysoida, soveltaa sekä arvioida ajantasaista näyttöön perustuvaa kansallista sekä kansainvälistä tutkimustietoa perhe- ja perhehoitotyön menetelmistä – osaa tunnistaa perheen osallisuutta lisääviä / syrjäytymistä ennaltaehkäisevät tekijöitä – osaa käyttää perhe- ja perhehoitotyön eri menetelmiä perheen haasteellisissa tilanteissa sekä perustella toimintansa perhehoitotyön teoreettisista lähtökohdista – osaa suunnitella, toteuttaa sekä arvioida perhehoitotyön eri menetelmien käyttöä osallistavia menetelmiä käyttäen – osaa huomioida eri kulttuurien, yhteisöjen sekä yhteiskunnallisten muutosten vaikutukset perheen kanssa tehtävän työmenetelmän valintaan – osaa arvioida erilaisten työkäytänteiden sekä menetelmien vaikutuksia sekä vaikuttavuutta perhe- ja perhehoitotyön palvelujärjestelmässä PHO03 Opiskelija – osaa perustaa toimintansa teoreettiseen ja tutkittuun tietoon – osaa innovoida uudenlaisia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä toiminnallisia menetelmiä perheen kanssa tehtävään työhön sekä kehittää vertaistoimintaa – osaa käyttää osallistavia toiminnallisia menetelmiä yksilön, ryhmän tai yhteisön kanssa tehtävässä työssä – osaa toimia hoitotyön asiantuntijana monialaisessa sekä -ammatillisessa yhteistyössä – osaa määritellä yhteiskunnallisen vaikuttamisen toimintakäytäntöjä ja menetelmiä – osaa arvioida erilaisten toimintakäytäntöjen ja menetelmien vaikutuksia ja vaikuttavuutta
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 225 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut: Vera Hutter avoin@diak.fi
Lisätietoja: Kokonaisuus koostuu kolmesta opintojaksosta PHO01 Pitkäaikaissairaan lapsen, nuoren ja hänen perheensä terveyden edistäminen, PHO02 Perheiden kanssa tehtävän työn menetelmät ja PHO03 Toiminnalliset menetelmät lasten ja nuorten kanssa tehtävässä työssä. Opintojaksoihin ilmoittaudutaan erikseen, eikä kaikkia kolmea opintojaksoa tarvitse suorittaa saman aikaisesti. Opintojaksot ovat verkkototeutuksia, joissa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Opintojaksojen suorittaminen vaatii aktiivista osallistumista sekä kirjallisuuteen perehtymistä.
Linkki kotisivulle: https://www.diak.fi/avoin-amk/
https://www.diak.fi/avoin-amk/
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu