PT10 Työyhteisö ja hallinto

Takaisin

(5 op)

Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Johtaminen, Työsuojelu ja -hyvinvointi, Hallinto ja talous, Työelämätaidot
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 1. jakso 15.-16.2.2022 ja 2. jakso 8.-9.11.2022. Haapaniemen hiippakuntakartano, Kuortane (www.hiippakuntakartano.fi). Lisäksi työyhteisöpäivät 31.8. ja 1.9. (osallistuminen valinnaisesti jompaankumpaan)
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija

– ymmärtää työyhteisön toimintaan liittyvää dynamiikkaa ja tuntee toimivan työyhteisön perusperiaatteet

– pohtii työyhteisön toimintaa johtajuuden ja alaisena toimimisen näkökulmista

– perehtyy seurakuntansa suunnittelujärjestelmään (toiminta-ajatus, visio, strategiset tavoitteet) ja tuntee seurakuntansa toiminta- ja taloussuunnittelun käytännön sekä osaa laatia oman vastuualueensa toimintasuunnitelman ja talousarvion

– tuntee peruspiirteissään kirkon ja seurakunnan toimintarakenteet, hyvän hallinnon periaatteet, kirkollisen ja muun tarpeellisen lainsäädännön sekä sopimusjärjestelmän ja osaa soveltaa niitä työssään

– tuntee työssään keskeiset kokousmenettelyt ja osaa toimia asioiden valmistelijana, esittelijänä, sihteerinä ja puheenjohtajana

– tuntee työsuojelun ja yhteistoiminnan merkityksen työhyvinvoinnin ylläpitämisessä

Lisätietoja: ​Oppimisprosessin kuvaus

Oppimistilanteen hoidetaan dialogisesti useamman paikalla olevan kouluttajan sekä koko ryhmän yhteistyönä. Lähijaksojen aikana työskentelyssä hyödynnetään monimuotoisten ryhmien käyttöä.
Etukäteistehtävät ja lähijaksot muodostavat saumattoman kokonaisuuden, jossa asiaoppimisen painopiste on etukäteislukemisissa ja –tehtävissä. Lähijaksoilla syvennetään oppimisprosessia dialogisin menetelmin. Lähijakson oppimistilanteet toteutetaan kouluttajien parityönä.
Hartaudet muodostavat lähijaksojen työskentelyssä kantavan elementin.

Koulutuksen rakenne

Lähijaksot järjestetään kolmessa osassa, merkittävä osansa on myös etukäteis- ja etäopiskelutehtävillä sekä lopputyöllä. Yhden päivän jakso toteutetaan työyhteisökehittäjien johtamana, ja tuohon päivään myös esimies kutsutaan mukaan. Tällä jaksolla käsitellään oppijoiden havaintoja työyhteisöjen dynamiikasta.

Sisältö

Opintokokonaisuuden keskeisen sisällön muodostavat

  • toimivan työyhteisön peruspilarit
  • työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet; johtaja työyhteisön esimiehenä ja työnantajan edustajana, alainen työyhteisön jäsenenä
  • toiminta- ja taloussuunnittelu
  • tutustuminen kirkkoneuvoston/seurakuntaneuvoston tai valtuuston kokoukseen
  • soveltuvin osin kirkkolainsäädäntö, hallintomenettelyyn liittyvä säädöstö, KirVesTes sekä työsuojeluun ja yhteistyöhön liittyvät säädökset
  • kokoustaidot

Tiedustelut:
Jukka Helin p. 040 6461906 jukka.helin@evl.fi, Lapuan hiippakunta

Osallistumismaksu: 50
Täysihoito: 424,-/1 hh, 370,-/2 hh, ilman majoitusta 240,-. (Koulutuksen hinnat per jakso: 2 pv: 185,-/2 hh, 212,-/1 hh. Ilman majoitusta 60,-/pv)
Tiedustelut kustannuksista: lapua.tuomiokapituli@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Jukka Helin p. 040 6461906 jukka.helin@evl.fi, Lapuan hiippakunta
Linkki kotisivulle: https://www.lapuanhiippakunta.fi/kalenteri/pt-10-tyoyhteiso-ja-hallinto-pastoraalikurssi-2022/
Toteuttaja: Lapuan hiippakunta