PT3 Sana ja elämä

Takaisin

(6 op)

Uudistunut pastoraalitutkinnon toteutussuunnitelma otetaan käyttöön 1.1.2023. Opintokokonaisuuksien osaamistavoitteet ja sisällöt on päivitetty. Opintokokonaisuksilla on yksi toteutusmuoto. Lähtökohtana on, että kaikki suorittavat opintokokonaisuuden sen mukaisena. Aiemmista A- ja B-vaihtoehtoisista toteutusmuodoista on luovuttu.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Raamatun tulkinta ja käyttö
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: Ryhmä I: 30.1.-1.2. ja 21.-23.8.; Ryhmä II: 8.-10.3. ja 20.-22.9.; Ryhmä III: 15.-17.3. ja 25.-27.9.; Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.11.2022
Sähköposti-ilmoittautuminen: 2. ryhmässä tilaa, 1. ja 3. ryhmään voi ilmoittautua jonoon ulla.pyykko@evl.fi
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

 • osaa kehittää raamatuntuntemustaan sekä Raamatun käyttöön liittyvää osaamistaan
 • osaa rakentaa saarnan ja muun puheen kiinnittäen huomiota sisältöön, rakenteeseen ja
 • ilmaisuun
 • osaa käyttää tieteellistä raamatuntutkimusta monipuolisesti eri tilanteissa
 • ymmärtää Raamatun alkukielten merkityksen suhteessa raamatunkäännöksiin
 • osaa kehittää itsenäisesti omaa Raamatun alkukielten taitoaan
 • osaa arvioida erilaisia Raamatun tulkinnan perinteitä ja ymmärtää kontekstuaalisuuden
 • merkityksen Raamatun tulkinnassa ja käytössä
 • osaa kehittää itseään Raamatun tulkitsijana
Lisätietoja: ​Sisältö:

 • Raamatun teologiset päälinjat, keskeinen sisältö ja ajanhistoria
 • raamatuntutkimuksen keskeiset kysymyksenasettelut ja lähestymistavat
 • raamatuntutkimuksen, raamattuteologian, kirkon uskon ja julistuksen sekä kirkon
 • toimintaympäristön keskinäiset suhteet
 • Sanan ja elämän kontekstit ja kontekstuaalisuuden merkitys Raamatun tulkinnassa ja
 • käytössä
 • oma raamattunäkemys ja Raamatun käyttö osana papin työtä
 • saarnan valmistaminen ja toteutus​

​Osallistuja laatii orientoivat etukäteistehtävät, osallistuu kahteen kolmepäiväiseen intensiivijaksoon ja suorittaa kokonaisuuteen kuuluvat kirjalliset tehtävät: tekstianalyysejä, kirjallisuusesseitä sekä Raamatun läpi lukeminen isoina kokonaisuuksina päiväkirjaa pitäen (koko UT ja erikseen sovittavat kokonaisuudet VT:n kirjoista).

Huom: Intensiivijaksot kuuluvat yhteen pareittain, niin että ryhmän kokoonpano säilyy samana kummallakin intensiivijaksolla. Siksi ilmoittauduttaessa tulee valita yksi intensiivijaksopari I, II tai III.Mikäli tutkinnon suorittajan HOPS:iin on ennen 31.5.2022 kirjattu PT3 opintokokonaisuuden suoritustavaksi aiemman käytännön mukainen B-vaihtoehto, se otetaan huomioon.

Mikäli HOPS:ssa on ehdotettu osaamisperusteista yksilöllistämistä (vain erityisissä poikkeustapauksissa), yksityiskohdista sovitaan vastaavan kouluttajan kanssa.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Lähivaihtoehto 120 € ja yksilöllistäminen 120 €
Täysihoito: 214 €/jakso
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 47 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: mika.aspinen@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/tutkimusjakoulutus
Aineistoa: https://evl.fi/pastoraali
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus