PT5 Spiritualiteetti ja jumalanpalveluselämä

Takaisin

(4 op)

Uudistunut pastoraalitutkinnon toteutussuunnitelma otetaan käyttöön 1.1.2023. Opintokokonaisuuksien osaamistavoitteet ja sisällöt on päivitetty. Opintokokonaisuksilla on yksi toteutusmuoto. Lähtökohtana on, että kaikki suorittavat opintokokonaisuuden sen mukaisena. Aiemmista A- ja B-vaihtoehtoisista toteutusmuodoista on luovuttu.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus, Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 1. ryhmä täynnä 23.-27.1., 2. ryhmä täynnä 13.-17.3. tai 3. ryhmä täynnä 11.-15.9.2023, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.11.2022
Sähköposti-ilmoittautuminen: 3. ryhmään voi ilmoittautua jonoon ulla.pyykko@evl.fi
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

 • osaa avata messun ja kirkollisten toimitusten merkitystä
 • osaa toteuttaa messua ja kirkollisia toimituksia sisältö-, tilanne- ja yhteisölähtöisesti
 • osaa syventää omaa hengellistä elämäänsä
 • osaa rohkaista kohtaamiaan ihmisiä sakramenttien ja rukouselämän osallisuuteen
 • osaa rakentaa kutsuvaa jumalanpalveluselämää alati muuttuvassa toimintakentässä.

Lisätietoja: ​Sisältö:

 • jumalanpalvelusten teologia ja oma suhde messuun
 • liturgian luonteva ja rukouksesta nouseva johtaminen
 • tradition ja kontekstuaalisuuden rohkea dialogi jumalanpalveluselämässä
 • kaikenikäisten seurakuntalaisten osallisuus messuissa
 • elämänmakuinen saarna ja kasuaalipuhe
 • pastoraalisuus kirkollisissa toimituksissa
 • kirkollisten toimitusten juridiikka
 • monimuotoistunut spiritualiteetti ja papin rukouselämä

Rakenne: I Orientoiva etäjakso 3 op Ennen intensiivijaksolle saapumista opiskelija lukee kirjallisuutta jumalanpalveluksen teologiasta ja käytännöistä sekä kristillisestä spiritualiteetista (yhteensä 800 sivua). Intensiivijakson koulutusprosessi rakennetaan sille olettamukselle, että kirjallisuudessa esiin tulevat perusasiat tunnetaan. Etukäteistehtävänä on messuun liittyvän blogin (300-1000 sanaa) kirjoittaminen ja kirkollisiin toimituksiin liittyvä orientaatiotehtävä (laajuus 1-2 sivua) sekä kollegan toimittaman kirkollisen toimituksen seuraaminen ja siitä raportointi. Tehtävien tarkoituksena on, että koulutusjakson keskeisten teemojen prosessointi käynnistyy jo ennen intensiivijaksoa. II Intensiivijakso 1 op Intensiivijakson kesto on 5 päivää. Intensiivijaksolla oppimismenetelmät valitaan ryhmän valmiuksien ja dynamiikan mukaisesti. Menetelminä käytetään erilaisia aktivoivia menetelmiä, luennointia sekä yksilötyöskentelyä. Koulutusprosessin keskiössä on yhteinen rukouselämä ja jumalanpalveluselämän ilmiöiden tarkastelu luovan kehittämisprosessin näkökulmasta.Kouluttaja antaa palautteen joko Peda.net:ssä tai muulla tavoin.Mikäli tutkinnon suorittajan HOPS:iin on ennen 31.5.2022 kirjattu PT5 opintokokonaisuuden suoritustavaksi aiemman käytännön mukainen B-vaihtoehto, se otetaan huomioon.
Mikäli HOPS:ssa on ehdotettu osaamisperusteista yksilöllistämistä (vain erityisissä poikkeustapauksissa), yksityiskohdista sovitaan vastaavan kouluttajan kanssa.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Lähivaihtoehto 60 € ja yksilöllistäminen 80 €
Täysihoito: 415 €
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 82 €
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: henri.jarvinen@evl.fi, 050 355 9294
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus