Työelämän juridiikka kirkossa

Takaisin

(10 op)

Koulutus syventää osaamistasi seurakunnan ja seurakuntalaisten välisten hallinnollisten prosessien hoitamisessa. Koulutuksessa käsitellään hyvä hallintoa, hallintomenettelyä, asian käsittelyn yleisiä edellytyksiä ja digitaalisten palveluja ja sähköistä asiointia käytännönläheisesti.

Koulutuksessa vastataan näihin ja moniin muihin kysymyksiin:
• Mitä on hyvä hallintomenettely? Mitkä ovat yleisimmät sudenkuopat ja miten niitä voisi välttää?
• Hyvän hallinnon sisältö ja toteuttaminen käytännössä? Miten toimia esimerkiksi yhdenvertaisesti, joutuisasti ja puolueettomasti?
• Milloin palveluiden, asiakirjojen ja internet-sivujen on oltava saavutettavia? Miten järjestää sähköinen asiointi?
• Mitä tulee muistaa ennen kuin aletaan valmistella hallintopäätöstä?

Koulutus sopii hyvin myös aiempiin lakipäiviin osallistuneille, sillä tämä koulutus syventää aiemmin opittua, ja koulutuksessa käsitellään lisäksi uusia teemoja. Toteutustapa on lähiopetus Helsingissä sisältäen luentoja ja yhteistä harjoittelua työpajoissa. Koulutukseen voi osallistua verkkovälitteisesti luento-osuuksille ja työpajaosuuden voi suorittaa esimerkiksi työparin kanssa omalla työpaikalla.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Hallinto ja talous, Johtaminen
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat, Hallinnon ja talouden työntekijät, Kirkkoherranviraston työntekijät, Papit
Aika ja paikka: 20.4.2023, 7.9.2023, 2.11.2023, 18.1.2024 ja 15.2.2024 (verkko-opetus)
Ilmoittautuminen viimeistään: 4.4.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautuminen koko ohjelmaan päättyy 15.9.2022 ja yksittäisiin päiviin viikkoa ennen koulutuspäivää.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja tuntee seurakuntahallinnon ja johtamisen keskeisen lainsäädännön, osaa hankkia työhönsä ja seurakuntahallintoon liittyvää oikeudellista tietoa, soveltaa tietoa käytännön työelämässä ja osaa ratkaista työhönsä liittyviä tyypillisiä oikeudellisia kysymyksiä.
Lisätietoja: ​1. Mihin työelämän juridiikka pohjautuu ja mitä oikeudesta on hallittava? (2 op) to 20.4.2023 klo 9–15.30Kouluttaja: OTT Jaana PaanetojaKoulutuspäivässä perehdytään oikeudelliseen ajatteluun käytännönläheisesti ja käytännön harjoittelun kautta. Koulutuspäivä auttaa hahmottamaan, miten erilaisissa työelämän tilanteissa muodostuu juridisesta näkökulmasta oikein perusteltu ratkaisu. Oikeuslähteiden valinta, tulkitseminen ja argumentaatio ovat työelämän juridiikan keskiössä. On myös hallittava, mihin ratkaisut eivät saa perustua. Koulutuspäivässä tutustutaan myös keskeisimpiin lakeihin ja muodostetaan kuva siitä, mihin kirkkolaki asettuu suhteessa muuhun lainsäädäntöön.
Sisältö:

 • Oikeudellisen ajattelun perusteet; objektiiviset ja oikeaan aineistoon pohjautuvat ratkaisut
 • Oikeudellisen tiedon hankinta ja tietojen soveltaminen käytännössä
 • Työelämän lait kirkossa
 • Kirkkolain suhde muuhun lainsäädäntöön
 • Kirkon palvelussuhteen ehtojen määräytyminen (koko järjestelmän kuvaus ja eri normitasojen suhde toisiinsa)

2. Seurakunnan henkilöstöhallinto ja kirkon työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmä (2 op)to 7.9.2023 klo 9-16Kouluttaja varatuomari Jussi Lilja
Sisältö Kirkon henkilöstöhallinnon erityispiirteitäseurakunnan eri henkilöstöryhmien asemahiippakunnan tehtävät seurakunnan henkilöstöhallinnossarekrytointiprosessin erityispiirteitä seurakunnassakirkkolain 6 luku ja kirkkojärjestyksen 6 lukuKirkon työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmäOsaamistavoiteOsallistuja tuntee kirkon henkilöstöhallinnon erityispiirteet ja työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmän, laajentaa seurakunnan henkilöstöhallintoon liittyvän keskeisen lainsäädännön osaamistaan sekä osaa soveltaa aihealueen oikeudellista tietoa tyypillisissä tilanteissa työelämässä.
3. Työ- ja virkasuhde kirkossa (2 op)to 2.11.2023 klo 9-16Kouluttaja: lakimies Timo Von Boehm
Koulutuspäivässä käydään läpi työ- ja virkasuhteen elinkaari. Sisältö Työ- ja virkasuhteen alkaminenKelpoisuusvaatimuksetVirantäyttömenettely(t)Osapuolten oikeudet ja velvollisuudetPalvelussuhteen päättyminen ja keskeyttäminenOsaamistavoiteOsallistuja tuntee virkamies- ja työlainsäädännön pääperiaatteiden sekä työ- ja virkasuhteeseen liittyvät eroavaisuudet ja yhtäläisyydet. Hän osaa soveltaa lainsäädäntöä käytännön tilanteisiin.
4. Työturvallisuus ja -suojelu kirkossa (2 op) to 18.1.2024 klo 9–15.30 Kouluttaja: YTM Eini HyttinenKoulutuspäivä antaa kuvan siitä, mistä työturvallisuus muodostuu, mitä lainsäädäntö sanoo, ja millaisia vastuukysymyksiä työturvallisuuteen liittyy. Perehdymme haitta- ja vaaratekijöiden tunnistamiseen ja arviointiin sekä työnantajan huolehtimisvelvoitteeseen. Pohdimme myös esimiehen sekä henkilöstön rooleja työhyvinvoinnin kehittämisessä. Keskustelemme psykososiaalisesta kuormituksesta ja työsuojelusta sekä häirintään ja epäasialliseen toimintaan puuttumisesta.
Sisältö

 • työsuojelu- ja työturvallisuuslainsäädäntö
 • työnantajan velvollisuus edistää työturvallisuutta
 • häirintä/epäasiallinen kohtelu ja työssä kuormittuminen

5. Työelämän juridiikan erityiskysymyksiä (2 op) to 15.2.2024 klo 9–15.30 Kouluttaja: OTT Jaana PaanetojaKoulutuspäivässä käsitellään kirkon käytännön työssä eteen tulevia haastavia ja ongelmallisia tapauksia juridiikan näkökulmasta. Työyhteisössä syntyvien erimielisyyksien kohtaamiseen voi löytyä vastauksia lainsäädännöstä. Myös ne tilanteet, joihin ei löydy suoraa vastausta laista, on kyettävä ratkaisemaan. Keskeisiä teemoja ovat sairauspoissaolojen juridiikka, tasa-arvolain vaikutus rekrytoinnissa ja tehtävien jaossa, yhdenvertaisuuden toteutuminen käytännössä. Erilaisten ristiriitatilanteiden ja häiriöiden käsittelyn erilaiset linjat (kurinpito, johtaminen, työterveysneuvottelu) tulevat tutuiksi, samoin työaikalain soveltaminen kirkon tehtävissä.
Sisältö

 • työyhteisön ristiriitojen/ongelmakysymysten hoitaminen: kurinpitoa, työnjohtoa vai työterveysneuvottelu?
 • sairauspoissaolot ja niiden aikainen palkkaoikeus
 • tasa-arvolaki rekrytoinnissa ja tehtävien jaossa
 • miten yhdenvertaisuuslaki on otettava huomioon käytännössä?
 • työaikalain soveltaminen ja siitä aiheutuvat velvoitteet

Toteutus:
Koulutus toteutetaan verkkovälitteisesti. Koulutuspäiviin sisältyy pienryhmäkeskusteluja. Osallistuja voi halutessaan suorittaa koulutukseen sisältyvät opintopisteet. Opintopisteiden suorittaminen edellyttää hyväksytysti suoritettuja koulutuspäiväkohtaisia ennakko ja/tai jälkitehtäviä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Koko ohjelma 2000,00 + alv. 24 % (480,00 €) , verollinen myyntihinta yhteensä 2480,00 €. Yksittäisen koulutuspäivän hinta on 450,00 € + alv. 24 % (108,00 €), verollinen myyntihinta yhteensä 558,00 €.
Täysihoito:
Tiedustelut kustannuksista: Suunnittelija Anne Keränen, anne.​keranen​@uef.fi, p. 050 309 2839
Tiedustelut sisältö: Suunnittelija Anne Keränen, anne.​keranen​@uef.fi, p. 050 309 2839
Linkki kotisivulle: https://www.uef.fi/fi/taydennyskoulutus-juridiikka
Aineistoa: https://www.uef.fi/fi/jatkuva-oppiminen/tyoelaman-juridiikka-kirkossa-2023-2024-uef
Toteuttaja: Itä-Suomen yliopisto Jatkuvan oppimisen keskus