Johtajana kirkossa 2. ryhmä

Takaisin

(20 op)

​Johtajana kirkossa on Kirkon koulutuskeskuksen järjestämä moniammatillinen johtamiskoulutus, joka on tarkoitettu niille, jotka haluavat kehittää johtamisosaamistaan. Koulutus soveltuu johtamistehtävissä toimiville kirkon ja seurakuntien työntekijöille sekä ylempää pastoraalitutkintoa suorittaville papeille. Koulutuksen sisältö painottuu johtamistyön käytännön taitoihin ja oman johtamistyön kokemusten tutkimiseen.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat, Papit
Aika ja paikka: 21.-23.10.2024. Lisäksi 3 kolmen päivän jaksoa vuonna 2025, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2023
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus on täynnä.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • tuntee ja tunnistaa johtamis- ja organisaatioteorioiden suuntauksia ja viitekehyksiä ja osaa niiden pohjalta hahmottaa johtamisen eri alueita ja perusprosesseja,
  • hyödyntää uusia johtamistyön toimintatapoja ja käytäntöjä omassa työssään kirkon ominaispiirteet huomioiden,
  • hallitsee seurakunnan henkilöstöhallinnon ja talouden keskeiset menettelytavat ja käytännöt sekä hallinto- ja päätöksentekomenettelyn ja osaa soveltaa omaan tehtäväalueeseen liittyviä säädöksiä ja sopimuksia,
  • ymmärtää reflektoinnin ja johtamistoiminnan arvioinnin olevan osa johtajan työkäytäntöä ja
  • hyödyntää koulutuksen aikana rakentunutta seurakuntien eri johtamistehtäviä edustavien kollegojen verkostoa myös jatkossa.
Lisätietoja: ​Koulutuksessa osallistuja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi johtamiseen liittyvän kehittämistehtävän yhdessä oman organisaation ja työyhteisön kanssa. Kehittämistehtävästä laaditaan kirjallinen raportti.
Koulutukseen voivat osallistua kirkon ja seurakuntien sekä hengellisessä elämässä että tukipalveluissa toimivat johtajat ja lähijohtajat. Opiskelussa hyödynnetään osallistujien omaa johtamiskokemusta. Koulutus soveltuu ylemmän pastoraalin tutkintoon sisältyväksi johtamiskoulutuksen opintokokonaisuudeksi. Jos tilaa on, koulutukseen voidaan ottaa myös muita johtamiskoulutuksesta kiinnostuneita.
Koulutus on Johtamisen erityiskoulutuksen (50 op) valinnainen moduuli. Johtamisen erityiskoulutuksen kokonaisuus on kuvattu evl.fi/erityiskoulutukset -sivulla.Koulutuksen suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttävät osallistumista kaikkeen työskentelyyn.

Osallistumismaksu: 185 €/jakso
Täysihoito: 261 € / jakso
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 86 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: koulutuskeskus@evl.fi
Tiedustelut sisältö: markku.tynkkynen@evl.fi
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus