Johtajana kirkossa 2. ryhmä

Takaisin

(20 op)
JOK/P Kirkon johtamisen erityiskoulutus, pakollinen moduuli YP Ylemmän pastoraalitutkinnon moduuli
​Johtajana kirkossa on Kirkon tutkimuksen ja koulutuksen järjestämä moniammatillinen johtamiskoulutus, joka on tarkoitettu niille, jotka haluavat kehittää johtamisosaamistaan. Koulutus soveltuu johtamistehtävissä toimiville kirkon ja seurakuntien työntekijöille sekä ylempää pastoraalitutkintoa suorittaville papeille. Koulutuksen sisältö painottuu johtamistyön käytännön taitoihin ja oman johtamistyön kokemusten tutkimiseen.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat
Aika ja paikka: 1. jakso 18.-20.9. ja 2. jakso 1.-3.11.2023 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää, lisäksi 2 jaksoa v. 2024
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2022
Ilmoittautumisen lisätiedot: Voit ilmoittautua jonoon 1. tai 2. ryhmään sähköpostilla ulla.pyykko@evl.fi
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • tuntee ja tunnistaa johtamis- ja organisaatioteorioiden suuntauksia ja viitekehyksiä ja osaa niiden pohjalta hahmottaa johtamisen eri alueita ja perusprosesseja,
  • hyödyntää uusia johtamistyön toimintatapoja ja käytäntöjä omassa työssään kirkon ominaispiirteet huomioiden,
  • hallitsee seurakunnan henkilöstöhallinnon ja talouden keskeiset menettelytavat ja käytännöt sekä hallinto- ja päätöksentekomenettelyn ja osaa soveltaa omaan tehtäväalueeseen liittyviä säädöksiä ja sopimuksia,
  • omaksuu reflektoinnin ja johtamistoiminnan arvioinnin osaksi työkäytäntöään ja
  • hyödyntää koulutuksen aikana rakentunutta seurakuntien eri johtamistehtäviä edustavien kollegojen verkostoa myös jatkossa.

Lisätietoja: ​​​Koulutuksessa osallistuja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi johtamiseen liittyvän kehittämistehtävän yhdessä oman organisaation ja työyhteisön kanssa. Kehittämistehtävästä laaditaan kirjallinen raportti.

Koulutukseen voivat osallistua kirkon ja seurakuntien sekä hengellisessä elämässä että tukipalveluissa toimivat johtajat ja lähijohtajat. Opiskelussa hyödynnetään osallistujien omaa johtamiskokemusta.

Koulutus soveltuu ylemmän pastoraalin tutkintoon sisältyväksi johtamiskoulutuksen opintokokonaisuudeksi. Jos tilaa on, koulutukseen voidaan ottaa myös muita johtamiskoulutuksesta kiinnostuneita. Koulutus on Johtamisen erityiskoulutuksen pakollinen moduuli / lähijohtajat . Johtamisen erityiskoulutuksen kokonaisuus on kuvattu evl.fi/erityiskoulutukset -sivulla.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 185 €/jakso
Täysihoito: 214 €/jakso
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 47 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: terttu.malo@evl.fi
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset/johtamiskoulutus/johtajana-kirkossa
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus
Arkistointitunnus: KK20220421092140KO000986