Lastensuojelutyö

Takaisin

(15 op)

​​​Lisää osaamista lastensuojelutyöhön? Avoimen amk:n opintojen myötä kehität osaamistasi traumaorientaatiosta, systeemisestä ja suhdeperustaisesta työskentelystä lastensuojelutyössä sekä lastensuojelun sijais- ja jälkihuollosta.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus, Perhe ja parisuhde
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Perheneuvojat
Aika ja paikka: Syksy 2024
Ilmoittautuminen viimeistään: 14.7.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​​Opiskelija

 • tuntee kaltoinkohtelun ylisukupolviset rakenteet, lasten kaltoinkohtelun ilmiöt ja muodot ja niiden merkityksen traumatisoitumiseen vaikuttavana tekijänä
 • ymmärtää traumatisoitumisen mekanismin ja seuraukset lapsen kehitykseen ja arkeen
 • ymmärtää vakauttavan arjen merkityksen lapsen ja perheen turvallisuuden tunteen ja resilienssin vahvistamisessa
 • tunnistaa itsessään sijaistraumatisoitumisen dynamiikan ja sen ehkäisyn merkityksen ja keinot
 • ymmärtää systeemisen, suunnitelmallisen ja suhdeperustaisen työskentelyn lähtökodat ja merkityksen lastensuojelun arjessa
 • osaa tukea suhteissa rakentuvaa lapsen hyvinvointia, turvallisuuden tunnetta, toimijuutta ja myönteistä minäkuvaa
 • osaa luoda luottamuksellisia ja dialogisia suhteita, joiden varassa työskentely tapahtuu ja
 • ymmärtää perheterapeuttisen ajattelutavan merkityksen lastensuojelutyössä
 • osaa toimia lapsikeskeisesti ja monitoimijaisesti tehostetussa perhetyössä ja perhekuntoutuksessa
 • tuntee ja osaa soveltaa sijais- ja jälkihuollon lainsäädäntöä ja ymmärtää laadukkaan sijaishuollon merkityksen lapsen ja perheen elämässä
 • tuntee sijaishuollon laatukriteerit ja osaa toimia niiden mukaisesti
 • ymmärtää omaohjaajatyön merkityksen ja sisällön, sekä lapsen että perheen näkökulmasta
 • ymmärtää sijaishuollon ja jälkihuollon jatkumollisen työskentelyn merkityksen muutos- ja siirtymätilanteissa
 • osaa huomioida ja kehittää kokemusasiantuntijuutta lastensuojelussa
 • osaa huomioida työssään lasten ja nuorten neuropsykiatriset haasteet, mielenterveyden häiriöt ja päihteiden käytön
 • tuntee työhyvinvoinnin merkityksen lastensuojelutyössä.

Lisätietoja: ​​Opintokokonaisuus soveltuu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille sekä moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa toimiville ammattilaisille. Opiskelijan tulee tuntea sosiaalialan sekä perhetyön ja lastensuojelun palvelujärjestelmät ja asiakastyön perusteet. Kokonaisuus muodostuu kolmesta eri opintojaksosta: Traumaorientaatio lastensuojelutyössä, Systeeminen ja suhdeperustainen työskentely lastensuojelutyössä ja Lastensuojelun sijaishuolto ja jälkihuolto.Opintojaksot ovat verkkototeutuksia, joissa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 180 € (oikeus muutoksiin pidätetään)
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu
Arkistointitunnus: KK20230804081603KO001595