Lastensuojelutyö

Takaisin

(15 op)

​Lisää osaamista lastensuojelutyöhön? Avoimen amk:n opintojen myötä kehität osaamistasi traumaorientaatiosta ja, systeemisestä ja suhdeperustaisesta työskentelystä lastensuojelutyössä sekä lastensuojelun sijais- ja jälkihuollosta.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus, Perhe ja parisuhde
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Perheneuvojat
Aika ja paikka: Kevät 2023, Syksy 2023
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.7.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija• tuntee kaltoinkohtelun ylisukupolviset rakenteet, lasten kaltoinkohtelun ilmiöt ja
muodot ja niiden merkityksen traumatisoitumiseen vaikuttavana tekijänä
• ymmärtää traumatisoitumisen mekanismin ja seuraukset lapsen kehitykseen ja arkeen
• ymmärtää vakauttavan arjen merkityksen lapsen ja perheen turvallisuuden tunteen
ja resilienssin vahvistamisessa
• tunnistaa itsessään sijaistraumatisoitumisen dynamiikan ja sen ehkäisyn merkityksen ja
keinot• ymmärtää systeemisen, suunnitelmallisen ja suhdeperustaisen työskentelyn lähtökodat ja
merkityksen lastensuojelun arjessa
• osaa tukea suhteissa rakentuvaa lapsen hyvinvointia, turvallisuuden tunnetta, toimijuutta
ja myönteistä minäkuvaa
• osaa luoda luottamuksellisia ja dialogisia suhteita, joiden varassa työskentely tapahtuu ja
ymmärtää perheterapeuttisen ajattelutavan merkityksen lastensuojelutyössä
• osaa toimia lapsikeskeisesti ja monitoimijaisesti tehostetussa perhetyössä ja
perhekuntoutuksessa• tuntee ja osaa soveltaa sijais- ja jälkihuollon lainsäädäntöä ja ymmärtää laadukkaan
sijaishuollon merkityksen lapsen ja perheen elämässä
• tuntee sijaishuollon laatukriteerit ja osaa toimia niiden mukaisesti
• ymmärtää omaohjaajatyön merkityksen ja sisällön, sekä lapsen että perheen
näkökulmasta
• ymmärtää sijaishuollon ja jälkihuollon jatkumollisen työskentelyn merkityksen muutos- ja
siirtymätilanteissa
• osaa huomioida ja kehittää kokemusasiantuntijuutta lastensuojelussa
• osaa huomioida työssään lasten ja nuorten neuropsykiatriset haasteet, mielenterveyden
häiriöt ja päihteiden käytön
• tuntee työhyvinvoinnin merkityksen lastensuojelutyössä.
Lisätietoja: Opintokokonaisuus soveltuu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille sekä moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa toimiville ammattilaisille. Opiskelijan tulee tuntea sosiaalialan sekä perhetyön ja lastensuojelun palvelujärjestelmät ja asiakastyön perusteet. Opintojaksolla vaaditaan kirjallisen ja suullisen tuottamisen osaamista.Kokonaisuus muodostuu kolmesta eri opintojaksosta: Traumaorientaatio lastensuojelutyössä, Systeeminen ja suhdeperustainen työskentely lastensuojelutyössä ja Lastensuojelun sijaishuolto ja jälkihuolto.
Opintojaksot ovat verkkototeutuksia, joissa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.
Kokonaisuuden valitsevat ilmoittautuvat kerralla kaikkiin opintoihin, mutta opintojaksot on myös mahdollista suorittaa erikseen oman tarpeen ja mielenkiinnon mukaan. Erikseen ilmoittautuessa opintomaksu on 15 €/opintopiste.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 180 € (oikeus muutoksiin pidätetään)
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu