Luonto kumppanina – luontolähtöisiä työtapoja kokeilemaan

Takaisin

(1,50 op)

​​Lyhytkin oleskelu luontoympäristössä rauhoittaa, vahvistaa toimintakykyä ja kokemusta kuulumisesta osaksi suurempaa kokonaisuutta. Miten luontoympäristöjä voi hyödyntää omassa työssä? Mitä tarkoitetaan luontolähtöisillä työtavoilla? Miten ne soveltuvat seurakunta- ja järjestötyöhön? Koulutuksessa tutustut luontolähtöisiin työtapoihin ja niiden soveltamismahdollisuuksiin erilaisten ryhmien kanssa. Koulutus koostuu webinaarisarjasta ja työpajoista, joista saat vertaistukea ja rohkaisua oman työsi kehittämiseen ja kokeiluihin.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Kestävä kehitys ja ympäristö, Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Lastenohjaajat
Aika ja paikka: Koulutuspäivät 16.1., 13.2., 12.3., 9.4., 10.9., 8.10. ja 12.11. klo 12.30-15.30. Luento-osio klo 12.30-14.30, työpajat klo 14.30-15.30. Verkkokoulutus.
Ilmoittautuminen viimeistään: 15.12.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja:

  • tunnistaa luontosuhteen merkityksen ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja spiritualiteetille
  • tuntee luontolähtöisten työtapojen ja luontohengellisyyden lähtökohtia ja menetelmiä ja osaa soveltaa niitä erilaisten ryhmien kanssa
  • osaa edistää luontolähtöisiä, ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä toimintatapoja omassa työssään
Lisätietoja: ​​Luonnon merkitys ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille, myös spiritualiteetille, tunnistetaan nykyisin yhä paremmin. Luontoympäristössä toimiminen muuttaa sekä asiakassuhteen että ryhmän dynamiikkaa ja tarjoaa uusia vapaaehtoisuuden mahdollisuuksia. Toisaalta luonnossa tapahtuvaan toimintaan voi liittyä myös pohdintaa vaativia kysymyksiä, kuten saavutettavuus. Tässä koulutuksessa teemaa lähestytään neljästä näkökulmasta:

  • Ihminen on osa luomakunnan kokonaisuutta ja täysin riippuvainen siitä. Yksilöinä ja yhteisöinä meidän on suunnattava pois ihmiskeskeisyydestä kohti luomakuntakeskeisyyttä.
  • Luonto ihmisen toimintakykyä, osallisuutta ja toivoa vahvistavana tekijänä. Vaikka ihminen olisi elämäntilanteensa puolesta esim. pitkäaikaistyötön ja mielenterveyskuntoutuja, hän voi olla myös kasvien ja lintujen tuntija, kalastuksen osaaja ja hyönteishotellien rakentaja. Luonto on ihmisen kumppani hänen toipumisessaan ja kasvussaan.
  • Luontolähtöinen toimintatapa mahdollistaa työntekijän roolin muutoksen asiakastyössä. Uudenlainen lähestymistapa mahdollistaa sen, että työntekijä voi siirtyä asiakastyössä hieman sivummalle, tehdä tilaa asiakkaan oman luontosuhteen vahvistumiselle ja antaa luonnon auttaa ja hoitaa.
  • Kumppanuus luonnon kanssa merkitsee tasavertaista ja kunnioittavaa suhdetta luomakuntaan ja huolenpitoa siitä. Luontoon ei voida suhtautua vain hyödynnettävänä resurssina, vaan toimintaan on sisäänrakennettuna eettinen ulottuvuus, vastuu ympäristön hyvinvoinnista sekä globaalisti että paikallisesti. Tästä näkökulmasta katsottuna luonnon hyvinvoinnista huolehtiminen on sekä tärkeä eettinen periaate että voimaannuttavaa ihmiselle.

Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta luontolähtöisisten menetelmien käyttämisestä. Koulutuksessa luontolähtöisen toiminnan mahdollisuuksia ja haasteita tarkastellaan erityisesti laajasti ymmärretyn diakonisen työotteen ja diakonisten asiakasryhmien näkökulmasta, työalasta tai toimintaympäristöstä riippumatta. Koulutuskerrat sisältävät tieto- ja tutkimuslähtöisen osion, menetelmäosion ja esimerkkejä toimivista käytännöistä seurakunnista ja järjestöistä. Jokaiseen koulutuskertaan sisältyy luennon lisäksi myös työpajaosio, jossa keskitytään luontolähtöisten toimintatapojen kokeilemiseen ja toisilta oppimiseen. Työpajaryhmät pyritään pitämään samoina koko koulutuksen ajan, mikä mahdollistaa oman työn pitkäjänteisen yhteiskehittämisen, vertaistuen saamisen ja toinen toisensa sparraamisen. Työpajaryhmät voivat muodostua esimerkiksi asiakasryhmä-, menetelmä- tai alueperustaisesti. Olennaista on rohkaistua luontoympäristöissä toimimiseen pienin askelin ja kokeiluin. Koulutuskertojen ajankohdat ja aiheet: 16.1. Aloitus ja johdanto: Luontolähtöisen toiminnan historia ja tutkimusperusta. Asiantuntija Tuomo Salovuori Mitä luontolähtöisyys on käytännössä seurakunnissa ja järjestöissä jo nyt. Työpajaryhmien kokoaminen ja käynnistäminen. 13.2. Miten kumppanuus luomakunnan kanssa vaikuttaa teologiaan ja hengellisyyteen? Pauliina Kainulainen 12.3. Miten luonto toimii kumppanina henkilökohtaisessa sielunhoidossa, hengellisessä ohjauksessa ja työnohjauksessa? Asiantuntija, Jussi Holopainen 9.4. Miten luonto toimii kumppanina erityistä tukea tarvitseville lapsille, nuorille ja perheille? Eläinavusteiset menetelmät ja vauvojen metsäkylpy. Asiantuntija vahvistetaan myöhemmin. 10.9. Miten luonto toimii kumppanina identiteetin uudelleen rakentamisessa ja mahdollistaa uusia vapaaehtoisuuden muotoja? Kuntouttava kalastus- ja erätoiminta. Asiantuntija vahvistetaan myöhemmin. 8.10. Miten luonto toimii kumppanina luopumisen, kuoleman ja surun käsittelyssä? Asiantuntija vahvistetaan myöhemmin. 12.11. Luonto kumppanina neljänä vuodenaikana, luontolähtöisen toiminnan vuosikello ja verkostot. Asiantuntija, Tuomo Salovuori Koulutus toteutetaan verkossa Teams-ympäristössä. Koulutuksen työpajaosuuksiin sisältyy oppimistehtäviä. Ohjelma voi tarkentua, muutokset mahdollisia.  

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 150 €
Täysihoito:
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@step.fi
Tiedustelut sisältö: Jari Visto, jari.visto@step.fi, +358 40 618 4290
Linkki kotisivulle: https://step.fi/
Toteuttaja: STEP-opintokeskus
Yhteistyökumppanit: Kirkkohallitus, Sininauhaliitto