Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen asiantuntija -erikoistumiskoulutus

Takaisin

(30 op)

​Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen asiantuntijan erikoistumiskoulutus (30 op) kehittää taitojasi monikulttuurisen lapsiryhmän ohjaajana. Se tuottaa osaamista lapsen kehityksen edistämiseen, perheiden tukemiseen sekä kulttuurisensitiiviseen työskentelyyn.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Kasvatus, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Syksy 2023
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.4.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin.
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

  • hyödyntää ja kehittää osaamistaan l​apsen aidosta kohtaamisesta, kuulemisesta ja osallisuuden vahvistamisesta
  • hahmottaa systeemisen lähestymistavan
  • osaa toimia monikulttuurisessa varhaiskasvatustyössä.

Lisätietoja: Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen erikoistumiskoulutus on suunnattu korkeakoulututkinnon (mm. sosionomi AMK ja kasvatustieteen kandidaatti sisältäen varhaiskasvatuksen tehtäviin valmiuksia antavat opinnot) tai ammattikorkeakouluja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille (esim. sosiaalikasvattaja). Lisäksi sinulla on työkokemusta varhaiskasvatuksesta tai lapsi- ja perhepalveluista sekä kiinnostusta kehittää monikulttuurisia varhaiskasvatuspalveluja.

​Erikoistumiskoulutus syventää ja vahvistaa varhaiskasvatuksen tehtävissä tarvittavaa osaamista erikoisosaamiseksi. Monikulttuurisen varhaiskasvatuksen asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen lähtökohtana on käytetty NQF:n mukaisia tasokuvauksia ja arvioinnissa tullaan käyttämään EQF-tasoon 6–7 perustuvia kriteerejä.

​Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena, johon sisältyy sekä aikaan sidottua opetusta että itsenäistä työskentelyä. Erikoistumiskoulutuksen osallistujat dokumentoivat työskentelyään osaamisen ja asiantuntemuksen muutosten ja kehityksen seuraamiseksi. Erikoistumiskoulutuksen aikana laaditaan oppimistehtäviä, jotka edistävät portfoliomuotoisen kehittämistehtävän laatimista.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 600
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: erko@diak.fi
Tiedustelut sisältö: erko@diak.fi
Linkki kotisivulle: https://www.diak.fi/osaamisen-paivittajalle/erikoistumiskoulutukset/monikulttuurisen-varhaiskasvatuksen-asiantuntija-erikoistumiskoulutus/
Aineistoa: https://opinto-opas.diak.fi/fi/43206/fi/62185
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu