PT9 Kristillinen kasvatus

Takaisin

(4 op)

​Uudistunut pastoraalitutkinnon toteutussuunnitelma otetaan käyttöön 1.1.2023. Opintokokonaisuksilla on yksi toteutusmuoto. Lähtökohtana on, että kaikki suorittavat opintokokonaisuuden sen mukaisena. Aiemmista A- ja B-vaihtoehtoisista toteutusmuodoista on luovuttu.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Pastoraalitutkinto
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 18.-22.3. tai 2.-6.9. tai 28.10.-1.11.2024, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2023
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaika on päättynyt. Voit ilmoittautua jonoon koulutuskeskus@evl.fi
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

 • osaa hahmottaa kirkon kasvatuksen tehtävän osaksi työtään
 • osaa mahdollistaa ja tukea kaikenikäisten kokonaisvaltaista kasvua
 • osaa kehittää pitkäkestoista kasvua tukevia toimintamalleja yhdessä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa
 • osaa toimia työssään opetus-, ohjaus- ja kasvatustehtävissä tilanteenmukaisella tavalla
 • tuntee kirkon kasvatustoiminnan eri alueita
 • osaa toimia yhteistyössä paikallisten kasvatus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa.

Lisätietoja: ​Sisältö:

 • kasvatus kirkon tehtävänä, kasvatuksen arvoperusta ja etiikka
 • kirkon kasvatuksen eri alueet ja toimintamallit
 • erilaiset kasvatus- ja oppimisnäkemykset
 • pedagogiset menetelmät
 • persoonan vaikutus kasvattajana ja ohjaajana toimimiseen ja kehittymiseen
 • sopimuspohjainen yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa.

Rakenne:
I Etäopiskelujakso ennen intensiivijaksoa 1,3 opEtäopiskelujaksoon kuuluu kaksi etukäteistehtävää sekä niihin liittyvään materiaaliin sekä yhteen valinnaiseen kirjaan perehtyminen. Tehtävissä hyödynnetään työhön liittyviä tilanteita. Etukäteistehtävien tarkoituksena on reflektoida omaa kasvatusajattelua ja papin työn liittyviä kasvatuksen tehtäviä. Reflektoinnissa hyödynnetään kirkon kasvatukseen liittyviä asiakirjoja (0,5 op) sekä kasvatukseen tai oppimiseen liittyvä kirjallisuutta (0,8 op). Etukäteistehtävistä kouluttaja/kouluttajat antavat lyhyen kirjallisen palautteen Peda.net:ssä.II Intensiivijakso (5 päivää) 1 opIntensiivijaksolla on kolme pääteemaa:a) Minä kirkon kasvattajana ja pappina: oman kasvatusajattelun ja -toiminnan suhteuttaminen omiin työtehtäviin ja -yhteisöönb) Minä kirkon kasvattajana: kirkon kasvatustoiminnan ajankohtaiset haasteet ja kirkon kasvatuksen suhde yhteiskunnan kasvatuksen verkostoihinc) Minä pedagogina: oman menetelmällisen ja pedagogisen osaamisen jäsentäminen ja uusien sovellusten ideointiIII Etäopiskelujakso 1,7 op Intensiivijakson jälkeen tehdään kaksiosainen kokoava oppimistehtävä. Kokoavasta tehtävästä kouluttaja/kouluttajat antavat palautteen Peda.net:ssä. Kokoavaan tehtävään kuuluu:a) omaan työhön kuuluvan tilanteen toteuttaminen ja sen pedagoginen itsearviointi kirkon kasvatuksen tehtävän näkökulmasta sekä tilanteen reflektointi yhden valinnaisen kirjan pohjalta (1,5 op).b) oman kasvun arviointi opintokokonaisuuden aikana ja sekä palaute jaksosta (0,2 op).Mikäli tutkinnon suorittajan HOPS:iin on ennen 31.5.2022 kirjattu PT 9 opintokokonaisuuden suoritustavaksi aiemman käytännön mukainen B-vaihtoehto, se otetaan huomioon.
Tässä opintokokonaisuudessa uuden toteutussuunnitelman mukainen yksilöllistäminen toteutuu pääsääntöisesti kirjallisuuden ja oppimistehtävien yksilöllistämisenä, poikkeustapauksissa 4 op:n laajuisena itsenäisenä verkkomuotoisena opiskeluna.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 68 €
Täysihoito: 499 €
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 149 €
Tiedustelut kustannuksista: koulutuskeskus@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Marja Pesonen, marja.pesonen@evl.fi, 050 357 4927
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/kirkontutkimusjakoulutus
Aineistoa: https://evl.fi/pastoraali
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus
Yhteistyökumppanit: Kirkkohallitus – Jumalanpalvelus ja kasvatus
Arkistointitunnus: KK20230619144003KO001586